hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Bảy, 18/02/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Quyết định thu hồi đất của UBND huyện là quyết định gì? Áp dụng với những đối tượng nào?

Quyết định thu hồi đất của UBND huyện là loại quyết định gì theo quy định hiện hành? Hiện tại, mẫu quyết định thu hồi đất đang sử dụng là mẫu nào? UBND cấp huyện được thu hồi đất trong trường hợp nào?

Mục lục bài viết
 • Quyết định thu hồi đất của UBND huyện là gì? Có mẫu không?
 • Quyết định thu hồi đất của UBND huyện là quyết định gì?
 • Có mẫu quyết định thu hồi đất của UBND huyện không?
 • Thu hồi đất công ích có thuộc thẩm quyền thu hồi đất của UBND cấp huyện không?

Câu hỏi: Chào Luật sư, tôi có tìm hiểu thì được biết quyết định thu hồi đất của gia đình tôi là do Ủy ban nhân dân cấp huyện (UBND) ban hành và tôi được quyền khiếu nại, khởi kiện nếu quyết định này là trái luật.

Xin hỏi Luật sư, mẫu quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện hiện nay được sử dụng là mẫu nào?

Một trong số những thửa đất mà chúng tôi bị thu hồi có cả đất công ích của xã (chúng tôi chưa nhận được thông báo thu hồi đất).

Xin hỏi, Ủy ban nhân dân cấp huyện có được quyền thu hồi đất công ích mà chúng tôi thuê của xã không?

Chào bạn, vướng mắc liên quan đến vấn đề mẫu quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện và thẩm quyền thu hồi đất công ích, chúng tôi giải đáp như sau:

Quyết định thu hồi đất của UBND huyện là gì? Có mẫu không?

Quyết định thu hồi đất thể hiện những nội dung cụ thể ra sao, quy định ở văn bản nào được giải đáp như dưới đây.

Quyết định thu hồi đất của UBND huyện là quyết định gì?

Trước hết, quyết định thu hồi đất của UBND huyện là văn bản do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất ban hành trong quá trình thực hiện quản lý hành chính về đất đai tại địa phương.

Quyết định thu hồi đất này của UBND cấp huyện ban hành đối với từng đối tượng có đất bị thu hồi.

Đây là quyết định hành chính theo quy định hiện hành.

Do đây là quyết định được ban hành, áp dụng đối với từng đối tượng có đất bị thu hồi cụ thể nên thông thường có thể gọi quyết định này là Quyết định hành chính cá biệt.

Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành thủ tục thu hồi đất.

Như vậy, quyết định thu hồi đất của UBND huyện là quyết định hành chính.

Quyết định hành chính này được áp dụng đối với từng trường hợp người có đất bị thu hồi. 

Nội dung cụ thể của quyết định thu hồi đất được chúng tôi giải trình trong phần dưới đây.

 

Có mẫu quyết định thu hồi đất của UBND huyện không?

Theo khoản 3 Điều 69 Luật Đất đai 2013, quyết định thu hồi đất của UBND cấp huyện gồm các nội dung cơ bản như:

 • Người có đất bị thu hồi;

 • Diện tích đất bị thu hồi;

 • Mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

 • Thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ;

 • Thời gian bố trí nhà ở, đất ở tái định cư cùng thời gian bàn giao mặt bằng cho người có đất bị thu hồi cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng;

Quyết định thu hồi đất của UBND huyện là quyết định hành chính cá biệtQuyết định thu hồi đất của UBND huyện là quyết định hành chính cá biệt


Cụ thể, quyết định thu hồi đất hiện nay được sử dụng là mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT với các nội dung cụ thể như sau:

Sửa/In biểu mẫu

Mẫu số 10. Quyết định thu hồi đất

(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

ỦY BAN NHÂN DÂN ...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ....

..., ngày..... tháng .....năm ....

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất 1…………………..

ỦY BAN NHÂN DÂN ...

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày...tháng …năm ….;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ ……….2

Xét đề nghị của Sở (Phòng) Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số... ……..ngày ... tháng ... năm ...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi ... m2 đất của ... (ghi tên người có đất bị thu hồi), thuộc thửa đất số ... (một phần hoặc toàn bộ thửa đất), thuộc tờ bản đồ số ... tại ...........................................................

Lý do thu hồi đất:……3

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, cụ thể như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …. có trách nhiệm giao quyết định này cho Ông (bà) …; trường hợp Ông (bà)… không nhận quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; niêm yết quyết định này tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư ….

2. Sở (Phòng) Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân ...… thành lập hội đồng định giá hoặc tổ chức đấu giá để xác định phần giá trị còn lại trên đất thu hồi (đối với trường hợp thu hồi đất quy định tại Điểm c, g, h Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai); trình Ủy ban nhân dân phê duyệt kết quả  xác định phần giá trị còn lại trên đất thu hồi.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân …. có trách nhiệm đăng Quyết định này trên trang thông tin điện tử của …………………..

4. Giao .... ........................hoặc giao để quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày….. tháng….. năm……

2. Cơ quan, cá nhân có tên tại Điều 2 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận
- Như Điều 3;
- Cơ quan thanh tra;
- Lưu: …..

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

--------------------------------

1 Ghi rõ mục đích thu hồi đất ….(theo Điều 61/62/64/65 của Luật Đất đai)

2 Ghi rõ căn cứ thu hồi đất: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của ……được phê duyệt tại Quyết định số ……….. của Ủy ban nhân dân ………; Biên bản, văn bản của…..ngày…tháng …..năm ....

3 Ghi rõ mục đích thu hồi đất như (1)

Như vậy, quyết định thu hồi đất của UBND huyện được áp dụng theo mẫu số 10 được ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT.

Mẫu quyết định thu hồi đất ban hành tại Thông tư 30/2014/TT-BTNMT được áp dụng chung cho các quyết định thu hồi đất được ban hành bởi Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Được quyền khiếu nại quyết định thu hồi đất của UBND huyệnĐược quyền khiếu nại quyết định thu hồi đất của UBND huyện


Thu hồi đất công ích có thuộc thẩm quyền thu hồi đất của UBND cấp huyện không?

Thẩm quyền thu hồi đất được thực hiện theo quy định tại Điều 66 Luật Đất đai 2013.

Theo đó, thẩm quyền thu hồi đất là của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Thông thường, việc thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất.

Cụ thể hơn, thẩm quyền thu hồi đất tương ứng của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như sau:

Trường hợp thuộc thẩm quyền thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Trường hợp thuộc thẩm quyền thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 • Đất của cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư;

 • Đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở;

 • Trường hợp có đối tượng thu hồi thuộc thẩm quyền của cả Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện mà được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền thu hồi;

 • Đất do tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng;

 • Đất do người Việt Nam định cư ở nước ngoài, trừ trường hợp đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam;

 • Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của cấp xã;

 • Trường hợp có cả đối tượng thu hồi đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Theo quy định nêu trên, thẩm quyền thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn thuộc về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Ngoại trừ trường hợp, ngoài diện tích đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích bị thu hồi còn có các đối tượng thuộc thẩm quyền thu hồi đất của cả UBND cấp huyện mà UBND cấp tỉnh ủy quyền cho UBND cấp huyện thu hồi thì UBND cấp huyện là cơ quan có thẩm quyền thu hồi.

Như vậy, quyết định thu hồi đất của UBND huyện là văn bản được sử dụng trong trường hợp thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

Chi tiết các trường hợp thuộc thẩm quyền thu hồi đất của UBND cấp huyện được chúng tôi giải đáp cụ thể như trên.

Trên đây giải đáp về quyết định thu hồi đất của UBND huyện, nếu còn thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ, giải đáp sớm nhất.

Nguyễn Văn Việt

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Việt

Công ty Luật TNHH I&J - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://luatdongduong.com.vn/

Có thể bạn quan tâm

X