Quyết định 1340/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung quy định tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chínhSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:1340/QĐ-BTCNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Thị Mai
  Ngày ban hành:14/06/2016Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 14/06/2016Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
 • BỘ TÀI CHÍNH
  -------
  -----
  Số: 1340/QĐ-BTC
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  -----------
  Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2016

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 316/QĐ-BTC NGÀY 13 THÁNG 02 NĂM 2015
  ----------------------
  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
   
   
  Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
  Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
  Căn cứ Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập;
  Căn cứ Quyết định số 2699/QĐ-BTC ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính và Quyết định số 2738/QĐ-BTC ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2699/QĐ-BTC ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính;
  Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính,
   
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  Điều 1.Bãi bỏ Phụ lục 02 Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị, sản phẩm công nghệ thông tin ban hành kèm theo Quyết định số 316/QĐ-BTC ngày 13/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và thay thế bằng Phụ lục sửa đổi ban hành kèm theo Quyết định này.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
   

   Nơi nhận:
  - Như điều 3;
  - Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
  - Lưu: VT, THTK.
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Vũ Thị Mai

   
  PHỤ LỤC 01
  TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT THIẾT BỊ, SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1340/QĐ-BTC ngày 14/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
   

  STT
  THIT BỊ, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
  A
  MÁY CHỦ, MÁY TÍNH ĐỂ BÀN, MÁY TÍNH XÁCH TAY, LƯU ĐIỆN, MÁY IN
  1
  Máy chủ thông dụng (Không áp dụng với Blade Server, Unix server)
  1.1
  Máy chủ ứng dụng tại cấp Trung ương, Tỉnh
   
  Processor: 02 x processor (06 Core, 15 MB Cache)
   
  Memory: 24 GB, up to: 384 GB
   
  Storage:
  - Type and Capacity: SATA or SAS, 2 x 300 GB HDD or 2 x 200 GB SSD
  - Support 06 Disk bays
  - Hot swap or Hot plug Disk Drivers
   
  RAID Controller:
  - Support levels: 0, 1, 5
  - 512 MB Cache
   
  I/O port: 01 VGA, 04 USB
   
  Network interface: 02 Gigabit Ethernet Port
   
  Remote Management Port: 01 Port
   
  Operating System Support:
  - Microsoft Windows Server
  - Linux
   
  Power supply:
  - Redundant Power supply
  - Input: 200-240V
  - Hot-swap or Hot-plug Power Supply
  1.2
  Máy chủ ứng dụng tại cấp Huyện
   
  Processor: 01 x processor (06 Core, 15 MB Cache)
   
  Memory: 12 GB, up to: 384 GB
   
  Storage:
  - Type and Capacity: SATA or SAS, 2 x 300 GB HDD or 2 x 200 GB SSD
  - Suport 06 disk bays
  - Hot swap or Hot plug Disk Drivers
   
  RAID Controller:
  - Support levels: 0, 1, 5
  - 512 MB Cache
   
  I/O port: 01 VGA, 04 USB
   
  Network interface: 02 Gigabit Ethernet Port.
   
  Remote Management Port: 01 Port
   
  Operating System Support:
  - Microsoft Windows Server
  - Linux
   
  Power supply:
  - Redundant Power Supply
  - Input: 200-240V
  - Hot-swap or hot-plug Power Supply
  2
  Máy chủ phiến (Blade Server)
  2.1
  Blade chassis
   
  Form factor: Rack mount
   
  Server bays: Support 4 blade server bays
   
  Power supply:
  - Input: 200-240V
  - Redundant Power supply
  - Hot-plug or hot-swap Power supply
  - Support 04 power supply
   
  FAN:
  - Hot-plug or hot-swap Fan
  - Redundant Fan
   
  Management Module: 01 x Management Module
   
  Interconect bay hoặc tương đương: 04 bays
   
  Interconnect switch: Ethernet/Fibre Channel/InfiniBand/SAS interconnects
   
  Interconnect switch Support: Ethernet, Fibre Channel, InfiniBand, SAS interconnects
  2.2
  Blade Server
   
  Form factor: Blade server tương thích với Blade chassis ở trên
   
  Processor: 02 x processor (06 Core, 15 MB Cache)
   
  Memory: 24 GB, up to: 384 GB
   
  Type and Capacity Storage: SATA or SAS, 2 x 300 GB HDD or 2 x 200 GB SSD.
   
  RAID support: 0, 1
   
  Expansion slots: 02 slots
   
  Ethernet NIC: 02 Gigabit Ethernet Port
   
  System Management: Integrated
  3
  Máy tính để bàn
   
  Processor: 01 Processor (02 Core, 3 MB Cache)
   
  Memory: 04 GB, up to: 16 GB
   
  Storage: SATA, 500GB HDD or 128GB SSD
   
  I/O port:
  - 06 USB
  - 01 VGA
  - 01 audio port
  - 02 PCI Express
   
  Monitor:
  - Display type: 18,5 Inch LCD
  - Resolution: Support up to 1280x1024 or 1366x768 or 1440 x 900
   
  Network interface: 01 Gigabit Ethernet Port
   
  Keyboard & Mouse
   
  Operating System Support: Microsoft Windows 8
   
  Power supply Input: 120-240V
  4
  Máy tính xách tay
   
  Processor: 01 Processor (02 Core, 3 MB Cache)
   
  Memory: 02 GB, up to: 08 GB
   
  Storage: SATA, 320GB HDD or 128GB SSD
   
  Network interface:
  - Integrated Ethernet: 10/100/1000 Mbps
  - Integrated Wireless LAN (b/g/n)
   
  I/O port:
  - 03 USB
  - 01 RJ-45
  - 01 audio port
  - 01 AC power
  - 01 VGA
   
  Display: 12-15.6 Inch
   
  Battery type: 3-cell
   
  Operating System Support: Microsoft Windows 8
   
  Power supply Input: 110-240V
  5
  Máy in laser A4
   
  Paper size: A4
   
  Print quality: Up to 1200 x 1200 dpi
   
  Print Speed: Up to 26 ppm for A4
   
  Memory: 128 MB RAM
   
  Network interface: Ethernet 10/100 Mbps
   
  Input tray: 1 tray x 250 sheets (A4)
   
  Auto duplex
   
  USB cable
   
  Driver and software management with license
   
  Operating System Support: Microsoft Windows 7
   
  Power supply Input: 220-240V
  6
  Lưu điện (UPS)
  6.1
  Lưu điện cho máy chủ
   
  Type: Online technology/Line-interactive
   
  Power Capacity: 2000VA/1400W
   
  Input:
  - Voltage range: 160V-276V
  - Frequency range: 50Hz
   
  Output:
  - Voltage: 220V +/-5%
  - Frequency range: 50Hz +/-6%
   
  UPS monitoring and system shutdown software included
   
  Backup time (fulload): 5 minutes
  6.2
  Lưu điện cho máy vi tính để bàn.
   
  Power Capacity: 500VA/300W
   
  Input:
  - Voltage range: 176V-264V
  - Frequency range: 50Hz +/- 1Hz
   
  Output:
  - Voltage: 220V +/-10%
  - Frequency range: 50Hz +/-1Hz or 60Hz +/-1Hz
   
  Backup time (Halfload): 4 minutes
  B
  THIẾT BỊ MẠNG
  1
  Thiết bị chuyển mạch (Switch)
  1.1
  Switch Access
   
  Form factor: Rack
   
  Interface: 24 Ethernet Ports 10/100/1000
   
  Features:
  - Switching capacity: 48 Gbps
  - Forwarding: 35 Mpps
  - MAC table size hoặc tương đương: 8000
   
  Management or console port
   
  Power Supply Input: 220-240V
  1.2
  Switch Core
   
  Form factor: Rack
   
  Interface: 24 Gigabit Ethernet ports.
   
  Performance:
  - Switching Capacity: 88 Gbps
  - Forwarding rate/ throughput: 65 Mpps
  - 512 MB DRAM
  - 128 MB flash memory
   
  Protocol:
  - IPv4, IPv6
  - IEEE 802.1Q VLAN
  - IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol
  - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
  - IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees.
  - IEEE 802.1x Port-Based Network Access Control
  - IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)
   
  Layer 3 routing protocols:
  - Static, RIPv1, RIPv2
  - Upgradable to advanced IP routing protocols: OSPF
  - Upgradable to support IPv6 routing
   
  Management:
  - Command line interface (CLI), Web/gui interface.
  - SNMP
  - Trivial File Transfer Protocol (TFTP) hoặc FTP
  - Network Timing Protocol (NTP)
  - Management or console port
   
  Power supply:
  - Redundant Power Supply
  - Input: 220-240V
  2
  Thiết bị mạng không dây
  2.1
  Thiết bị phát sóng Accesspoint cho cấp Trung ương, Tỉnh, huyện
   
  Support Standard: Wireless 802.11 a/b/g
   
  Authentication protocol:
  - Pre-shared keys
  - 802.1x, EAP- PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTSL, EAP-MSCHAPv2
   
  Security standard: 802.11i, WEP, WPA, WPA2, AES, TKIP
   
  Interface:
  - 100/1000 Base-T (RJ45)
  - Auto Sensing hoặc tương đương
  - Management or console port (có thể tích hợp trong ethernet port)
  - Wifi-Certified
   
  Power Supply Input: 220-240V hoặc Power over Ethernet (PoE)
  2.2
  Hệ thống quản trị tập trung Accesspoint cho cấp Trung ương, Tỉnh
   
  Yêu cầu về quản lý của hệ thống:
  - Công cụ quản lý tập trung có giao diện đồ hoạ
  - Cho phép thhiện vị trí thiết bị Accesspoint trên sơ đồ.
   
  Yêu cầu về bảo mật:
  - Được tích hợp tính năng IDS hoặc IPS
  - Cho phép lưu nhật ký sự kiện (log)
   
  Quản lý tần số sóng:
  - Quản lý được tần số sóng của hệ thống AccessPoint.
  - Có khả năng điều chỉnh công suất và kênh phát của AccessPoint.
   
  Có chc năng báo cáo.
  3
  Thiết bị định tuyến (Router)
  3.1
  Router cho cấp Trung ương, Tỉnh
   
  Form factor: Rack mount
   
  Performance (Throutput/Firewall + routing/switching): 200Kpps (1 Packet = 64 byte)
   
  Memory: 256 MB Ram or 256 MB Flash
   
  Interface:
   
  - 04 Network Module slots
   
  - 02 port 10/100/1000 Mbps
   
  Routing protocols:
   
  - Static, RIP v1/v2, IGMP v1/v2/v3, OSPF, BGP
   
  - Generic Routing Encapsulation (GRE)
   
  Internet Protocol:IPv4, IPv6
   
  Management:
  - Command line interface (CLI), Web/gui interface.
  - SNMP v2/v3
  - Management or console port
   
  Power Supply lnput: 220-240V
  3.2
  Router cho cấp Huyện
   
  Performance (Throutput/Firewall + routing/switching): 95 Kpps (1 Packet = 64 byte)
  Memory: 256 MB RAM or 256 MB Flash
   
  Interface: 02 port 10/100 Mbps
   
  Routing Protocol:
  - Static, RIPv1/2, OSPF, BGP
  - Generic Routing Encapsulation (GRE) tunneling
   
  Internet Protocol: Support IPv4
   
  Security support: IPSec VPN: site-to-site and remote access VPN
   
  Management:
  - Command line interface (CLI), Web/gui interface.
  - SNMP
  - Management or console port
   
  Power Supply Input: 220-240V
  C
  THIẾT BỊ, SẢN PHẨM BẢO MẬT
  1
  Thiết bị tường lửa (Firewall)
  1.1
  Firewall cho mạng:
  1.1.1
  Firewall cho cấp Trung ương
   
  Form factor: Rack
   
  Interface:
  - 04 Ethernet port 100/1000 Mbps
  - Upgradeable to 08 port 100/1000 Mbps
  - 01 Console port or management port
   
  Performance:
  - Firewall throughput: 08 Gbps
   
  Features:
  - Deny of Services protection
  - Network address translation
  - Support the detection methods: Signature base hoặc tương đương, protocol anomaly hoặc tương đương
   
  Internet Protocol:
  - IPv4, RIP, OSPF, BGP, Static route
  - Support IPv6
   
  Management:
  - Command line interface (CLI)
  - SNMP
  - Web: htttp/https
   
  High Availability: Active/Active or Active/Passive
   
  Power supply:
  - Redundant Power Supply
  - Input: 220-240V
  1.1.2
  Firewall cho cấp Tỉnh
   
  Form factor: Rack
   
  Interface:
  - 04 Ethernet port 100/1000 Mbps
  - Upgradeable to 06 port 100/1000 Mbps
  - 01 console port or management port
   
  Performance:
  - Firewall throughput: 950 Mbps
   
  Features:
  - Deny of Services protection
  - Network address translation
  - Support the detection methods: Signature base hoặc tương đương, protocol anomaly hoặc tương đương
   
  Internet Protocol:
  - IPv4, RIP, OSPF, BGP, Static route
  - Support IPv6
   
  Management: Command line interface (CLI); Web/gui interface
   
  High Availability: Active/Active or Active/Passive
   
  Power Supply Input: 220-240V
  1.1.3
  Firewall cho cấp Huyện
   
  Form factor: Rack
   
  Interface:
  - 04 Ethernet port 10/100 Mbps
  - 01 Console port or Management port
   
  Performance:
  - Firewall throughput: 700 Mbps
   
  Features:
  - Deny of Services protection
  - Network address translation
  - Support the detection methods: Signature base hoặc tương đương, protocol anomaly hoặc tương đương
   
  Internet Protocol:
  - IPv4, RIP, OSPF, BGP, Static route
  - Support IPv6
   
  Management: Command line interface (CLI); Web/gui interface
   
  High Availability: Active/Active or Active/Passive
   
  Power Supply Input: 220-240V
  1.2
  Firewall ứng dụng cho cấp Trung ương, cấp Tỉnh
   
  Form factor: Rack
   
  Interface:
  - 04 Ethernet port 100/1000 Mbps
  - 01 Console port or Management port
   
  Performance:
  - HTTP request/sec: 32.800
  - SSL transactions/sec: 5.000
   
  Protection:
   
  DoS/DDoS protection
  SQL Injection protection
  Cross-Site Scripting protection
   
  Internet Protocol: IPv4; Support IPv6
   
  Management:
  - Web: http/https
  - Command line interface (CLI)
  - SNMP
   
  Power supply:
  - Redundant Power supply
  - Input: 220-240V
  2
  Thiết bphát hiện, ngăn chặn thâm nhập (IDS/IPS)
  2.1
  Thiết bị IDS/IPS cho cấp Tỉnh, Trung ương:
   
  Form factor: Rackmount
   
  Performance:
  - IPS/IDS throughput hoặc Inspection throughput hoặc tương đương: 1,5Gbps
  - Latency: <= 150 μs
   
  Management:
  Command-line interface; Web browser
   
  Interface:
  4 port x 1000Mbps
   
  Feature:
  In-line, real-time protection
   
  Power supply:
  - Redundant Power Supply.
  - Input: 220-240V
  2.2
  Thiết bị IDS/IPS cho cấp Huyện:
   
  Form factor: Rackmount
   
  Performance:
  - IPS/IDS throughput hoặc Inspection throughput hoặc tương đương: 700 Mbps
  - Latency: <= 1 ms
   
  Management:
  Command-line interface; Web browser
   
  Interface:
  4 port x 1000Mbps
   
  Feature:
  In-line, real-time protection
   
  Power supply Input: 220-240V
  2.3
  Thiết bị quản trị tập trung cho IDS/IPS (dành cho các đơn vị có nhiều thiết bị IDS/IPS)
   
  Tính năng:
  - Quản trị thông qua giao diện Web browser
  - Quản trị, cấu hình chính sách, cập nhật cho các thiết bị IPS từ xa
   
  Báo cáo:
  - Tạo báo cáo theo các tiêu chí: All attacks, Top attack
  - Báo cáo tự động theo lịch (Schedule) theo: Ngày, tun, tháng
   
  - Định dạng báo cáo: PDF, HTML, CSV
  3
  Phần mềm phòng chống virus
  3.1
  Phần mềm phòng chống virus cho máy chủ, máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay
   
  - Quét virus trong: file, thư mục, file nén, thiết bị lưu trữ ngoài
   
  - Chế độ quét:
  + Quét thủ công (manual scan)
  + Quét theo lịch (Schedule scan)
   
  - Diệt (protect/prevent/anti): Virus, TrojanSpyware
   
  - Tự động cập nhật mu virus
   
  - Cài đặt được trên Windows 7, Windows 8
  3.2
  Thành phần quản lý tập trung cho phần mềm phòng chống virus
   
  Tính năng quản lý:
  - Tự động cập nhật các mẫu virus
  - Cập nhật tự động các mẫu virus cho các client
  - Quản lý thông tin trên toàn hệ thống:
  + Tên máy, IP
  + Phiên bản phần mm phòng chng virus
  + Tình trạng kết nối của phần mềm phòng chống virus với thành phần quản lý tập trung
  + Số lượng, loại virus phát hiện được, kết quả xử lý trên từng máy tính
  - Đặt lịch quét định kthống nhất cho một nhóm hoặc tất cả máy tính trong hệ thống
  - Ra lệnh từ xa cho một nhóm hoặc tất cả máy tính trong hệ thống thực hiện quét virus
   
  Hỗ tr hđiều hành cài đt:
  Đối với thành phần quản lý tập trung là phần mềm, yêu cầu cài đặt được trên Windows Server hoc Linux
  4
  Công cụ dò quét lỗ hổng bảo mật
   
  Tính năng dò quét lhổng:
  - Quét ứng dụng được tạo bởi nhiều ngôn ngữ lập trình web khác nhau: ASP, PHP, Java
  - Quét Web Service
  - Quét ứng dụng AJAX
  - Phát hiện lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng: Cross-Site Scripting (XSS); Cross Site Request Forgery (XSRF); SQL Injections; Malware/Backdoors/Trojan Script; Weak Password
   
  Tính năng quản lý:
  - Cho phép tùy biến quét theo các thông số khác nhau và đặt lịch quét tự động hoặc thủ công
  - Quản lý lịch sử quét: cho phép người dùng giữ lại kết quả các ln quét và so sánh giữa 2 lần quét
  - Phân loại lỗ hổng bảo mật theo mức độ nguy hiểm, tối thiểu ở 3 cấp độ: thấp (low), vừa (medium), nghiêm trọng (critical/high)
  - Cập nhật được các mẫu nguy cơ, lỗ hổng mới
   
  Báo cáo:
  - Báo cáo theo chuẩn: OWASP/SANS/WASC/ISO 17799/27001/ PCI (Payment Card Industry)
  - Hiển thị kết quả: mô tả nội dung nghi ngờ và chỉ dẫn biện pháp xử lý
  - Kết xuất được báo cáo dưới dạng MS Word hoặc PDF
   
  Hỗ trợ hệ điều hành cài đặt:
  Cài đặt được trên: Windows server 2008/2012, Windows 7, Windows 8
  D
  THIẾT BỊ LƯU TRỮ DỮ LIỆU
  1
  Thiết bị lưu trữ dữ liệu cho cấp Trung ương
   
  Form factor: Rack mount
   
  Host Interface: Fibre channel or FCoE
   
  Driver Storage Capacity: 8TB raw
   
  Drive Type: Sata/SAS/Fibre channel/SSD
   
  Raid support: 4 or 5
   
  Software: Storage management: LUN Creation, LUN Provisioning, Storage Monitor Management
   
  Management:
  - Web/gui interface
   
  Operating System Support:
  - Microsoft Windows Server
  - Linux
  - VMware
   
  Power supply:
  - Redundant Power supply
  - Hot-swap or hot-plug Power supply
  - Input: 220-240V
  2
  Thiết bị lưu trữ dữ liệu cho cấp Tỉnh
   
  Form factor: Rack mount
   
  Host Interface: Fibre channel or FCoE
   
  Disk Storage Capacity: 05TB raw
   
  Drive Type:
   
  - Sata/SAS/Fibre channel
  Raid support: 4 or 5
   
  Software: Storage management: LUN Creation, LUN Provisioning, Storage Monitor Management
   
  Management:
  - Web/gui interface
   
  Operating System Support:
  - Microsoft Windows Server
  - Linux
  - VMware
   
  Power supply:
  - Redundant Power supply
  - Hot-swap or hot-plug Power supply
  - Input: 220-240V
  3
  Thiết bị SAN Switch
   
  Form factor: Rack mount
   
  Interfaces:
  - 16 port 8 Gbps (Fibre Channel or FCoE)
  - Auto Sensing hoặc tương đương
   
  Performance, Capacity hoặc tương đương: 128 Gbps
   
  Management:
  - Web/GUI interface
  - Management port: RJ45
   
  Power Supply Input: 220-240V

  Ghi chú:
  - Các trường đại học, cao đẳng áp dụng tiêu chuẩn kthuật cấp Tỉnh.
  - Về hệ thống quản trị tập trung Accesspoint (cho cấp Trung ương, Tỉnh) tại Mục B.2.2: Trường hợp hệ thống quản trị tập trung Accesspoint đã có tính năng quản lý xác thực người dùng (Authentication protocol: Pre-shared keys; 802.1x, EAP- PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTSL, EAP-MSCHAPv2) thì thiết bị Accesspoint quy định tại Mục B.2.1 không cần yêu cầu các giao thức xác thực này.
   
 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1340/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung quy định tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
  Số hiệu:1340/QĐ-BTC
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:14/06/2016
  Hiệu lực:14/06/2016
  Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo:Theo văn bản
  Người ký:Vũ Thị Mai
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới