hieuluat

Thông tư 03/2021/TT-BYT bãi bỏ quy định tại Phụ lục 1 Thông tư 48/2018/TT-BYT

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 03/2021/TT-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Trường Sơn
  Ngày ban hành: 04/03/2021 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 04/03/2021 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm, Y tế-Sức khỏe, Xuất nhập khẩu
 • BỘ Y TẾ
  ______

  Số: 03/2021/TT-BYT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2021

   

   

  THÔNG TƯ

  Bãi bỏ một phần quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 48/2018/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục dược liệu; các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

  _________

   

  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

  Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

  Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định một số điều và hướng dẫn thi hành Luật dược;

  Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

  Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư bãi bỏ một phần quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 48/2018/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục dược liệu; các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (sau đây viết tắt là Thông tư số 48/2018/TT-BYT).

   

  Điều 1. Bãi bỏ một phần quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 48/2018/TT-BYT

  Bãi bỏ mã số hàng hoá đối với dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 48/2018/TT-BYT tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

  Điều 2. Điều khoản áp dụng

  Trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng với mục đích làm thuốc và nguyên liệu làm thuốc thì thực hiện theo các quy định của văn bản quy phạm pháp luật về dược.

  Điều 3. Hiệu lực thi hành

  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 4. Trách nhiệm thi hành

  Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng các Cục, Vụ trưởng các Vụ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ sở y tế ngành, tổ chức, cá nhân có hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu dược liệu tại danh mục ban hành kèm theo Thông tư này chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

  Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) để xem xét, giải quyết./.

   

  Nơi nhận:

  - Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội (để giám sát);

  -Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, cổng thông tin điện tử Chính phủ);

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

  - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);

  - Bộ Tài chính (để phối hợp);

  - Bộ Nông nghiệp và PTNT (để phối hợp);

  - Bộ trưởng BYT (để báo cáo);

  - Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để phối hợp chỉ đạo);

  - UBND các tỉnh/TP trực thuộc Tư;

  -  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  - Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;

  - Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam;

  - Hiệp Hội Thực phẩm chức năng Việt nam;

  - Tổng Công ty Dược Việt Nam; Các DN SX, KD thuốc trong nước và nước ngoài;

  - Trung ương Hội Đông y Việt Nam;

  - CTTDT BYT, TTTDT Cục QLYDCT;

  - Lưu: VT, PC, YDCT (03).

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

  Nguyễn Trường Sơn

   

   

   Phụ lục

  Danh mục hàng hoá đối với dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu được bãi bỏ tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 48/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018

  (Kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BYT ngày 04 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

   

  STT

  STT trong TT48/2018/ TT-BYT

  Mô tả hàng hóa

  Mã số hàng hóa

  Tên dược liệu (tiếng Việt)

  Tên dược liệu (tiếng Latinh)

  Bộ phận dùng

   

  1

  9

  Bạc hà

  Mentha arvensis Lamiaceae

  Toàn cây

  1211.90.19

  Mentha piperita Lamiaceae

  1211.90.19

  2

  11

  Bạch biển đậu (Đậu ván trắng)

  Lablab purpureas Fabaceae

  Hạt

  0713.33.90

  3

  16

  Bạch đàn

  Eucalyptus globulus Myrtaceae

  1211.90.19

  Eucalyptus camaldulensis Myrtaceae

  1211.90.19

  Eucalyptus exserta Myrtaceae

  1211.90.19

  4

  17

  Bạch đậu khấu

  Amomum krervanh Zingiberaceae

  Hạt

  0908.31.00

  Amomum compactum Zingiberaceae

  0908.31.00

  5

  27

  Bạch mai (Ô mai mơ, Diêm mai)

  Prumus armeniaca Rosaceae

  Quả đã chế muối

  2008.50.00

  6

  32

  Bạch quả (hạt)

  Ginkgo biloba Ginkgoaceae

  Hạt

  1211.90.19

  7

  39

  Bạch vi

  Cynanchum atratum Asclepiadaceae

  Rễ và thân rễ

  1211.90.19

  Cynanchum vercicolor Asclepiadaceae

  1211.90.19

  8

  48

  Bầu đất

  Gynura sarmentosa Asteraceae

  Toàn cây

  1211.90.19

  9

  52

  Binh lang (Hạt cau)

  Areca catechu Arecaceae

  Hạt

  1211.90.19

  10

  54

  Bổ béo

  Gomphandra tonkinensis Icacinaceae

  Rễ củ

  1211.90.19

  11

  55

  Bồ bồ

  Adenosma capitatum Scrophulariaceae

  Toàn cây

  1211.90.19

  12

  56

  Bọ chó

  Buddleia asiatica Loganiaceae

  Hoa

  1211.90.19

  13

  58

  Bồ công anh nam

  Lactuca indica Asteraceae

  1211.90.19

  14

  62

  Bồ hòn

  Sapindus mukorossi Sapindaceae

  Quả

  1211.90.19

  15

  66

  Bông

  Gossypium spp. Malvaceae

  Hạt

  1207.29.00

  Vỏ rễ

  1211.90.19

  16

  67

  Bông báo

  Thunbergia grandiflora Acanthaceae

  Lá, vỏ rễ

  1211.90.19

  17

  68

  Bồng bồng

  Callotropis gigantea Asclepiadaceae

  1211.90.19

  18

  69

  Bỏng nổ

  Fluggea virosa Euphorbiaceae

  Vỏ thân, Vỏ rễ

  1211.90.19

  19

  73

  Bưởi bung

  Acronychia laurifolia Rutaceae

  Lá, vỏ thân, rễ

  1211.90.19

  20

  75

  Cà gai leo

  Solatium procumbens Solanaceae

  Rễ

  1211.90.19

  21

  77

  Cải trời

  Blume a lac era Asteraceae

  Toàn cây

  1211.90.19

  Blume a subcapitata Asteraceae

  1211.90.19

  22

  81

  Cam thảo nam (Cam thảo đất, Dã cam thảo, Th cam thảo)

  Scoparia dulcis Scrophulariaceae

  Toàn cây

  1211.90.19

  23

  86

  Cao lương khương (Riềng)

  Alpinia officinarum Zingiberaceae

  Thân rễ

  1211.90.19

  24

  87

  Cát căn (Sắn dây)

  Pueraria thompsoni Fabaceae

  Rễ củ

  1211.90.19

  25

  95

  Chanh trường

  Solarium spirale Solanaceae

  1211.90.19

  26

  97

  Chè dây

  Ampelopsis cantoniensis Vitaceae

  Thân,cành lá

  1211.90.19

  27

  98

  Chè vằng

  Jasminum subtriplinerve Oleaceae

  Thân mang lá

  1211.90.19

  28

  99

  Chỉ thiên

  Elephantopus scaber Asteraceae

  Toàn cây

  1211.90.19

  29

  103

  Diệp hạ châu (Chó đẻ)

  Phyllanthus urinaria Euphorbiaceae

  Toàn cây

  1211.90.19

  30

  104

  Diệp hạ châu đắng (Chó đẻ răng cưa)

  Phyllanthus amarus Euphorbiaceae

  Toàn cây

  1211.90.19

  31

  106

  Chử thực tử

  Broussonetia papyrifera Moraceae

  Quả

  1211.90.19

  32

  108

  Chua me

  Oxalis acetosella Oxalidaceae

  Toàn cây

  1211.90.19

  Oxalis corniculata Oxalidaceae

  Toàn cây

  1211.90.19

  Oxalis deppei Oxalidaceae

  Toàn cây

  1211.90.19

  33

  110

  Chút chít

  Rumex wallichii Polygonaceae

  Toàn cây

  1211.90.19

  34

  111

  Cỏ bạc đầu

  Kyllinga monocephala Cyperaceae

  Toàn cây

  1211.90.19

  35

  112

  Cỏ mần trầu

  Eleusine indica Poaceae

  Toàn cây

  1211.90.19

  36

  113

  Cỏ ngọt

  Stevia rebaudiana Asteraceae

  Thân rễ

  1211.90.19

  37

  114

  Cỏ nhọ nồi (Cỏ mực, Hạn liên thảo)

  Eclipta prostrata Asteraceae

  Toàn cây

  1211.90.19

  38

  117

  Cỏ tóc tiên (Thổ mạch môn)

  Liriope spicata var. prolifera Convallariaceae

  Rễ củ

  1211.90.19

  Liriope muscari Convallariaceae

  1211.90.19

  39

  118

  Cỏ trói gà

  Drosera spp. Droseraceae

  Toàn cây

  1211.90.19

  40

  121

  Cốc nha

  Oryta sativa Poaceae

  Hạt nảy mầm

  1211.90.19

  41

  123

  Cói

  Cyperus malaccensis Cyperaceae

  Củ

  1211.90.19

  42

  124

  Cối xay

  Abutilon indicum Malvaceae

  Phần trên mặt đất của cây

  1211.90.19

  43

  125

  Cơm cháy

  Sambucus javanica Sambucaceae

  1211.90.19

  44

  126

  Cơm nếp

  Strobilanthes acrocephalus Acanthaceae

  Toàn cây

  1211.90.19

  45

  130

  Củ gió

  Tinospora capillipes Menisperm aceae

  Rễ củ

  1211.90.19

  46

  132

  Củ nâu

  Dioscorea cirrhosa Dioscoreaceae

  Củ

  1211.90.19

  47

  133

  Cúc bách nhật

  Gomphrena globosa Amaranthaceae

  Hoa

  1211.90.19

  48

  135

  Cúc hoa trắng

  Chrysanthemum sinense Asteraceae

  Hoa

  1211.90.19

  49

  137

  Cúc hoa xoắn

  Inula cappa Asteraceae

  Toàn cây và rễ

  1211.90.19

  50

  141

  Đại (Bông sứ, Hoa sứ trắng)

  Plumeria rubra L var. acutifolia Apocynaceae

  Hoa

  1211.90.19

  51

  142

  Đại bi

  Blumea balsamifera Asteraceae

  Cành mang lá

  1211.90.19

  52

  144

  Đại hồi

  Illicium verum Illiciaceae

  Quả

  0909.61.20

  53

  146

  Đại phong tử (Chùm bao lớn)

  Hydnocarpus anthelmintica Flacourtiaceae

  Hạt

  1211.90.19

  1211.90.19

  54

  147

  Đại phù bình

  Pistia stratiotes Araceae

  Toàn cây

  1211.90.19

  55

  148

  Đại phúc bì

  Areca catechu Arecaceae

  Vỏ quả

  1211.90.19

  56

  150

  Đại thanh diệp

  Isatis indigotia Brassicaceae

  1211.90.19

  57

  153

  Đàn hương

  Santatum album Santalaceae

  Lõi gỗ được thái thành miếng

  1211.90.19

  58

  160

  Đậu chiều

  Cajanus indicus Fabaceae

  Hạt

  1211.90.19

  59

  161

  Đậu đen (Đạm đậu sị)

  Vigna cylindrica Fabaceae

  Hạt

  0713.39.90

  60

  162

  Đậu khấu

  Amomum cardamomum Zingiberaceae

  Quả

  0908.11.00

  61

  163

  Đậu nành

  Glycine soja Fabaceae

  Hạt

  1201.90.00

  62

  164

  Đậu rụa

  Canavalia gladiata Fabaceae

  Hạt

  0713.39.90

  63

  165

  Đậu xanh

  Vigna aureus Fabaceae

  Hạt

  0713.39.90

  64

  171

  Dây xanh

  Cocculus sarmentosus Menispermaceae

  Rễ

  1211.90.19

  65

  175

  Địa liền

  Kaempferia galanga Zingiberaceae

  Củ

  1211.90.19

  1211.90.19

  66

  178

  Diếp cá

  Houttuynia cordata Saururaceae

  Toàn cây

  1211.90.19

  67

  179

  Điều nhuộm

  Bixa Orellana Bixaceae

  1211.90.19

  68

  180

  Đinh hương

  Syzygium aromaticum Myrtaceae

  Nụ hoa

  0907.10.00

  69

  189

  Đơn núi

  Maesa indica Myrsinaceae

  1211.90.19

  70

  190

  Đơn răng cưa

  Maesa baiansae Myrsinaceae

  1211.90.19

  71

  192

  Đông qua bì (Vỏ bí đao)

  Bennicasa hispida Cucurbitaceae

  Vỏ quả

  1211.90.19

  72

  198

  Gấc

  Momordica cochinchinensis Cucurbitaceae

  Áo hạt

  1211.90.19

  73

  199

  Giáng hương

  Dalbergia odorifera Leguminosae

  Phần gỗ đã khô cắt/chặt thành miếng nhỏ

  1211.90.19

  74

  201

  Gừng (Can khương, Sinh khương)

  Zingiber officinale Zingiberaceae

  Thân rễ

  0910.11.00

  75

  202

  Gừng dại

  Zingiber cassumunar Zingiberaceae

  Thân rễ

  0910.11.00

  76

  203

  Gừng gió

  Zingiber zerumbet Zingiberaceae

  Thân rễ

  0910.11.00

  77

  207

  Hắc chi ma (Hạt Vừng đen)

  Sesamum indicum Pedaliaceae

  Hạt

  1207.40.10

  78

  208

  Hắc giới tử

  Brassica nigra Brassicaceae

  Hạt

  1211.90.19

  79

  210

  Hạt bí ngô

  Cucurbita pepo Cucurbitaceae

  Hạt

  1207.99.90

  80

  213

  Hồ tiêu

  Piper nigrum Piperaceae

  Quả

  0904.11.20

  81

  214

  Hoa hiên

  Hemerocallis fulva Liliaceae

  Toàn cây

  1211.90.19

  82

  227

  Hoàng tinh

  Polygonatum kingianum Convallariaceae

  Thân rễ

  1211.90.19

  Polygonatum sibiricum Convallariaceae

  1211.90.19

  Polygonatum cyrtonema Convallariaceae

  1211.90.19

  83

  230

  Hồng bì

  Clausena lansium Rutaceae

  Quả

  1211.90.19

  84

  231

  Hồng đậu khấu

  Alpinia galanga Zingiberaceae

  Quả

  1211.90.19

  85

  233

  Húng chanh

  Coleus aromaticus Lamiaceae

  1211.90.19

  86

  234

  Húng quế

  Ocimum basilicum Lamiaceae

  Toàn cây

  1211.90.19

  87

  235

  Hương bài

  Dianella ensifolia Liliaceae

  Rễ

  1211.90.19

  88

  237

  Hương nhu tía

  Ocimum tenuiflorum Lamiaceae

  Đoạn đầu cành mang hoa

  1211.90.19

  89

  238

  Hương nhu trắng

  Ocimum gratissimum Lamiaceae

  Đoạn đầu cành mang hoa

  1211.90.19

  90

  249

  Ké hoa đào

  Urena lobata Malvaceae

  Toàn cây

  1211.90.19

  91

  250

  Ké hoa vàng

  Sida cordifolia Malvaceae

  1211.90.19

  Sida rhombifolia Malvaceae

  1211.90.19

  Sida scoparia Malvaceae

  1211.90.19

  92

  252

  Kê quan hoa (Mào gà đỏ)

  Celosia cristata Amaranthaceae

  Hoa

  1211.90.19

  93

  253

  Keo giậu

  Leucaena glauca Mimosaceae

  Hạt

  1211.90.19

  94

  266

  Kim vàng

  Barleria lupulina Acanthaceae

  1211.90.19

  95

  267

  Kinh giới (Kinh giới Việt Nam, Bán biên tô, tiếu kinh giới, Bài hương thảo)

  Elsholtzia ciliate Rosaceae

  Ngọn cành mang lá

  0712.90.90

  96

  269

  Lá khế

  Averrhoa carambola Oxalidaceae

  1211.90.19

  97

  271

  Lá lốt

  Piper lolot Piperaceae

  Phần trên mặt đất

  1211.90.19

  98

  272

  Lá men

  Mosla dianthera Lamiaceae

  1211.90.19

  99

  273

  Lá xoài

  Mangifera indica Anacardiaceae

  1211.90.19

  100

  275

  Lạc tiên tây

  Passiflora incarnata Passiflorac eae

  Toàn cây

  1211.90.19

  101

  276

  Lai

  Aleurites moluccana Euphorbiaceae

  Quả

  1211.90.19

  102

  277

  La bạc tử (Hạt cải củ)

  Raphanus sativus Brassicaceae

  Hạt

  1211.90.19

  103

  279

  Lậu lô

  Rhaponticum uniflorum Asteraceae

  Rễ

  1211.90.19

  104

  280

  Liên tâm

  Nelumbo nucifera Nelumbonaceae

  Cây mầm

  1211.90.19

  105

  281

  Liên diệp

  Nelumbo nucifera Nelumbonaceae

  1211.90.19

  106

  283

  Liên nhục (hạt Sen)

  Nelumbo nucifera Nelumbonaceae

  Hạt

  1211.90.19

  107

  284

  Liên tu

  Nelumbo nucifera Nelumbonaceae

  Nhị hoa

  1211.90.19

  108

  285

  Lô căn

  Phragmites communis Gramineae

  Thân rễ

  1211.90.19

  109

  292

  Long não

  Cinnamomum camphora Lauraceae

  Thân cành mang lá

  1211.90.19

  110

  293

  Long nha thảo

  Agrimonia nepalensis Rosaceae

  Cây

  1211.90.19

  111

  294

  Long nhãn

  Euphoria longana Sapindaceae

  Áo hạt

  2008.99.20

  112

  297

  Mã chi tiên (Rau sam, Mã xỉ hiện)

  Portulaca oleracea Portulacaceae

  Cả cây

  1211.90.19

  113

  298

  Mã đề

  Plantago major Plantaginaceae

  1211.90.19

  114

  302

  Mạch ba góc

  Fagopyrum esculentum Polygonaceae

  Cả cây

  1211.90.19

  115

  307

  Mần tưới

  Eupatorium staechadosmum Asteraceae

  Cả cây

  1211.90.19

  116

  308

  Mật mông hoa

  Buddleia officinalis Loganiaceae

  Nụ hoa

  1211.90.19

  117

  309

  Mạch nha

  Hordeum vulgare Poaceae

  Quả chín nảy mầm

  1211.90.19

  118

  312

  Mía dò

  Costus speciosus Zingiberaceae

  Thân rễ

  1211.90.19

  119

  316

  Mỏ quạ

  Cuclura cochinchinensis Moraceae

  Rễ, lá

  1211.90.19

  120

  317

  Mơ tam thể

  Paederia tomentosa Rubiacea

  1211.90.19

  121

  321

  Mộc miết tử (Hạt Gấc)

  Momordica cochinchinensis Cucurbitaceae

  hạt

  1211.90.19

  122

  329

  Nga truật (Nghệ đen)

  Curcuma zedoaria Zingiberaceae

  Thân rễ

  0910.30.00

  123

  330

  Ngải cứu

  Artemisia vulgaris Asteraceae

  Cả cây

  1211.90.19

  124

  332

  Nghệ

  Curcuma longa Zingiberaceae

  Thân rễ

  0910.30.00

  125

  336

  Ngọt nghẹo

  Gloriosa superba Lilliaceae

  Cả cây

  1211.90.19

  126

  342

  Ngưu giác (Thủy ngưu giác, Sừng trâu)

  Bubalus bubalis Bovidae

  Sừng trâu

  0507.90.90

  127

  346

  Nguyệt quế hoa

  Rosa chinensis Rosaceae

  Hoa

  1211.90.19

  128

  349

  Nhân trần

  Adenosma caeruleum Scrophulariaceae

  Cả cây

  1211.90.19

  129

  352

  Nhàu

  Morinda citrifolia Rubiacea

  Quả

  1211.90.19

  130

  353

  Nhục đậu khấu

  Myristica fragrans Myristicaceae

  Hạt

  0908.11.00

  131

  360

  Ô rô đại kế

  Cnicus japonicum Asteraceae

  Toàn cây

  1211.90.19

  132

  361

  Óc chó (Hồ đào)

  Jugians regia Juglandaceae

  Hạt

  0802.32.00

  133

  365

  Phật thủ

  Citrus medica var digitata Rutaceae

  Quả

  0805.90.00

  134

  366

  Phi tử

  Torreya grandis Taxaceae

  Hạt

  1211.90.19

  135

  373

  Quế chi

  Cinnamomum cassia Lauraceae

  Cành

  0906.11.00

  Cinnamomum loureiri Lauraceae

  0906.11.00

  Cinnamomum zeylanicum Lauraceae

  0906.11.00

  136

  374

  Quế nhục

  Cinnamomum cassia Lauraceae

  Vỏ thân

  0906.11.00

  Cinnamomum loureiri Lauraceae

  0906.11.00

  Cinnamomum zeylanicum Lauraceae

  0906.11.00

  137

  377

  Rau đắng biển

  Bacopa monnieri Scrophulariaceae

  Toàn cây

  1211.90.19

  138

  378

  Rau đắng đất

  Glinus oppositifolius Aizoaceae

  Toàn cây

  1211.90.19

  139

  379

  Rau má (Tinh tuyết thảo)

  Centella asiatica Apiaceae

  Cả cây

  1211.90.19

  140

  381

  Râu ngô

  Zea mays Poaceae

  Râu ngô

  1211.90.19

  141

  383

  Rung rúc

  Berchemia lineata Rhamnaceae

  Cả cây

  1211.90.19

  142

  384

  Sả

  Cymbopogon spp. Poaceae

  Cả cây

  1211.90.19

  143

  385

  Sa nhân

  Amomum longiligulare Zingiber aceae

  Quả, hạt

  1211.90.19

  Amomum villosum Zingiberaceae

  1211.90.19

  144

  389

  Sài đất

  Wedelia sinensis Asteraceae

  Cả cây

  1211.90.19

  145

  396

  Sắn thuyền

  Syzygium resinosa Myrtaceae

  Rễ củ

  1211.90.19

  146

  399

  Sơn đậu căn

  Sophora tonkinensis Fabaceae

  Rễ

  1211.90.19

  147

  410

  Tang diệp

  Morus alba Moraceae

  1211.90.19

  148

  412

  Tang thầm

  Morus alba Moraceae

  Quả

  1211.90.19

  149

  413

  Tạo giác (quả Bồ kết)

  Gleditsia australis Fabaceae

  Quả

  1211.90.19

  150

  415

  Táo mèo

  Docynia indica Rosaceae

  Quả

  1211.90.19

  151

  417

  Tất bạt (Tiêu thất, Tiêu lốt, Tiêu lá tim, Tiêu dài)

  Piper longum Piperaceae

  Quả

  1211.90.19

  152

  429

  Thanh đại

  Isatis indigotica Drassicaceae

  Bột cây (cả cây lấy bột)

  1211.90.19

  153

  431

  Thanh quả (Trám trắng)

  Canarium album Burseraceae

  Quả

  1211.90.19

  154

  432

  Thảo quả (Thảo đậu khấu)

  Amomum aromaticum Zingiberaceae

  Quả

  1211.90.19

  155

  435

  Thị đế

  Diospyros kaki Ebenaceae

  Đài quả

  1211.90.19

  156

  460

  Tiểu hồi

  Foeniculum vulgare Apiaceae

  Quả chín

  1211.90.19

  157

  462

  Tô diệp

  Perilla frutescens Lamiaceae

  1211.90.19

   

  158

  464

  Tô ngạnh

  Perilla frutescens Lamiaceae

  Thân

  1211.90.19

  159

  465

  Tô tử

  Perilla frutescens Lamiaceae

  Quả

  1211.90.19

  160

  469

  Tỏi

  Allium sativum Alliaceae

  Thân hành

  0703.20.90

  161

  471

  Tỏi lào (tỏi đỏ)

  Eleutherine subaphylla Iridaceae

  Củ

  1211.90.19

  162

  473

  Trạch lan

  Lycopus lucidus var. hirtus Lamiaceae

  Phần trên mặt đất

  1211.90.19

  163

  475

  Tràm

  Melaleuca cajeputi Myrtaceae

  Cành mang lá

  1211.90.19

  164

  487

  Ty qua lạp

  Luffa cyclindrica Cucurbitaceae

  Xơ quả

  1211.90.19

  165

  488

  Úc lý nhân

  Prunus japonica Rosaceae

  Hạt

  1211.90.19

  Prunus humilis Rosaceae

  1211.90.19

  Prinus tomentosa Rosaceae

  1211.90.19

  166

  492

  Vối

  Cleitocalyx operculatus Myrtaceae

  Vỏ cây, lá, nụ hoa

  1211.90.19

  167

  493

  Vối rừng

  Syzygium cuminii Myrtaceae

  Vỏ thân, lá

  1211.90.19

  168

  495

  Vọng giang nam

  Cassia occidebtalis Caesalpiniaceae

  Cả cây

  1211.90.19

  169

  496

  Vông nem

  Erythrina varlegata Fabaceae

  1211.90.19

  170

  497

  Vù hương (Xá xị)

  Cimamomum parthenoxylon Lauraceae

  Rễ,Thân, lá, quả

  1211.90.19

  171

  506

  Xuyên luyên tử (Quả xoan đào)

  Melia toosendan Meliaceae

  Quả

  1211.90.19

  172

  508

  Xuyên tiêu

  Zanthoxylum nitidum Rutaceae

  Quả

  1211.90.19

  Zanhoxylum spp. Rutaceae

  1211.90.19

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
  Ban hành: 21/01/2015 Hiệu lực: 15/03/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược
  Ban hành: 08/05/2017 Hiệu lực: 01/07/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 75/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
  Ban hành: 20/06/2017 Hiệu lực: 20/06/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
  Ban hành: 15/05/2018 Hiệu lực: 15/05/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 63/2020/QH14
  Ban hành: 18/06/2020 Hiệu lực: 01/01/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Thông tư 48/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục dược liệu; các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
  Ban hành: 28/12/2018 Hiệu lực: 01/07/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực một phần
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông tư 03/2021/TT-BYT bãi bỏ quy định tại Phụ lục 1 Thông tư 48/2018/TT-BYT

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
  Số hiệu: 03/2021/TT-BYT
  Loại văn bản: Thông tư
  Ngày ban hành: 04/03/2021
  Hiệu lực: 04/03/2021
  Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm, Y tế-Sức khỏe, Xuất nhập khẩu
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Trường Sơn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X