hieuluat

Quyết định 256/QĐ-UBDT phê duyệt Kế hoạch xây dựng đề án "Đào tạo cán bộ cấp xã cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số"

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Uỷ ban Dân tộc Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 256/QĐ-UBDT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nông Quốc Tuấn
  Ngày ban hành: 10/05/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 10/05/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách, Cán bộ-Công chức-Viên chức
 • ỦY BAN DÂN TỘC
  -------

  Số: 256/QĐ-UBDT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO CÁN BỘ CẤP XÃ CHO VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ”

  --------

  BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

   

  Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

  Căn cứ Quyết định số 809/QĐ-UBDT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho Văn phòng Ủy ban;

  Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-UBDT ngày 28/2/2018 về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban năm 2018;

  Xét đề nghị của Vụ trưng Vụ Tổ chức Cán bộ

  ,

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng đề án “Đào tạo, cán bộ cấp xã cho vùng đồng bào thiểu số”.

  Điều 2. Giao Vụ Tổ chức Cán bộ chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo Kế hoạch được phê duyệt.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Giám đốc Học viện Dân tộc, Vụ trưởng, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   Nơi nhận:
  - Như Điều 3;

  - Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
  - Vụ KHTC, VPUB;
  - Cổng TTĐT UBDT;

  - Lưu: VT, TCCB (5b).

  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
  Nông Quốc Tuấn

   

   

  KẾ HOẠCH

  XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO CÁN BỘ CẤP XÃ CHO VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ”
  (Kèm theo Quyết định số : 256/QĐ-UBDT ngày 10/5/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

   

  Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-UBDT ngày 28/2/2018 của Bộ trưởng,Chủ nhiệm Ủy ban về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng,Chủ nhiệm Ủy ban năm 2018, Ủy ban Dân tộc xây dựng kế hoạch Đề án “Đào tạo cán bộ cấp xã cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số” như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Đề án được xây dựng nhằm xác định đối tượng, nội dung, lộ trình, cách thức tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

  2. Triển khai các hoạt động xây dựng đề án “Đào tạo cán bộ cấp xã cho vùng đồng bào thiểu số” đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định và tiến độ thời gian trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  3. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ xây dựng đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

  II. NỘI DUNG VÀ TIN Đ THC HIỆN

  TT

  Nội dung công việc

  Thời gian thực hiện

  Đơn vị chủ trì

  Đơn vị phối hợp

  Kết quả thực hiện

  1

  Xây dựng kế hoạch thực hiện trình Bộ trưởng Chủ nhiệm phê duyệt

  Tháng 5/2018

  Vụ TCCB

   

  KH được phê duyệt

  2

  Gửi Văn bản đề nghị các Bộ, ngành liên quan, các Vụ, đơn vị cử người tham gia Ban soạn thảo, T biên tập; trình Bộ trưởng Quyết định thành lập Ban soạn tho,Tổ biên tập

  Tháng 4,5/2018

  Vụ TCCB

   

  Công văn, Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm

  3

  Thẩm định kinh phí xây dựng Đề án

  Tháng 5/2018

  Vụ TCCB; Vụ KHTC

   

  Biên bản

  4

  Triển khai Đề tài cấp cơ sở về việc nghiên cu thực trạng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã cho vùng dân tộc thiểu svà miền núi để phục vụ Đề tài

  Tháng 3-6/2018

  Học viện Dân tộc

  Vụ TCCB

  Báo cáo

  5

  Tiếp nhận báo cáo để hoàn thiện các dự thảo

  Tháng 6/2018

  Vụ TCCB

  Học viện Dân tộc

  Dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  6

  Hội thảo góp ý dự thảo đề cương Đề án (Ban soạn thảo, Tổ biên tập lần 1)

  Tháng 7/2018

  Vụ TCCB

  Các đơn vị liên quan, Bộ, ngành

   

  7

  Tổ chức hội thảo vùng tại các địa phương (tại 03 vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ)

  Tháng 7/2018

  Vụ TCCB

  Các địa phương

   

  8

  Hoàn thiện dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định

  Tháng 7/2018

  Vụ TCCB

   

   

  9

  Hội thảo góp ý dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định (Ban soạn thảo, Tổ biên tập lần 2)

  Tháng 7/2018

  Vụ TCCB

  Bộ, ngành và các đơn vị liên quan,

   

  10

  Xin ý kiến tập thể Lãnh đạo Ủy ban vào dự thảo Đề án chi tiết và dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (bng văn bản)

  Tháng 8/2018

  Vụ TCCB

   

   

  11

  Tiếp thu ý kiến Lãnh đạo Ủy ban, hoàn thiện dự thảo Đề án

  Tháng 8/2018

  Vụ TCCB

   

   

  12

  Xin ý kiến Bộ, ngành bng văn bản vào dự thảo Đề án chi tiết và dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  Tháng 8/2018

  Vụ TCCB

   

  Công văn gửi các Bộ, ngành kèm văn bản dự tho

  13

  Đăng tải lên cổng TTĐT Chính phủ và Cổng TTĐT UBDT để xin ý kiến góp ý vào dự thảo Đề án

  Tháng 8/2018

  Vụ TCCB

   

   

  14

  - Tổng hợp các ý kiến, hoàn thiện các văn bản dự thảo.

  - Họp xin ý kiến tập thể Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban vào dự thảo Đề án chi tiết và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  Tháng 8/2018

  Vụ TCCB

   

  Dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  15

  Tiếp thu ý kiến lãnh đạo Ủy ban, hoàn thiện dự thảo Đề án gửi Bộ Tư pháp thẩm định (trường hợp là văn bản QPPL)

  Tháng 10/2018

  Vụ TCCB

   

  Hsơ và các văn bản dự thảo theo quy định

  16

  Hoàn thiện các văn bản dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định

  Tháng 11/2018

  Vụ TCCB

   

  Đề án, Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

   

  III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

  1. Dự toán kinh phí: 50 triệu đồng, từ nguồn kinh phí năm 2018 của Ủy ban Dân tộc.

  2. Lập dự toán và chi trả cho các nội dung hoạt động trong kế hoạch thực hiện theo quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; Quyết định số 288/QĐ-UBDT ngày 31/5/2017 về quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Cơ quan Ủy ban Dân tộc.

  IV. TCHỨC THỰC HIỆN

  1. Vụ Tổ chức Cán bộ chủ trì, phối hợp với Học viện Dân tộc và các Vụ, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này;

  2. Học viện Dân tộc thực hiện việc mở Đtài nghiên cứu xây dựng đề án “Đào tạo cán bộ cấp xã cho vùng đồng bào thiu số”; Quá trình trin khai đề tài phải đảm bảo tuân thủ các quy định cung cấp đủ luận chứng, cơ sở khoa học và thực tiễn; cung cấp hệ thống số liệu đảm bảo sát thực, tin cậy, có cơ sở, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đề án, Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (hoặc Nghị định Chính phủ),

  3. Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Ủy ban chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ thẩm định dự toán chi tiết và đảm bảo các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho các hoạt động trong kế hoạch đảm bảo hiệu quả cao nhất; hướng dẫn và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

  4. Các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ triển khai kế hoạch theo nội dung và tiến độ thời gian được phê duyệt./.

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 256/QĐ-UBDT phê duyệt Kế hoạch xây dựng đề án "Đào tạo cán bộ cấp xã cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số"

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Uỷ ban Dân tộc
  Số hiệu: 256/QĐ-UBDT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 10/05/2018
  Hiệu lực: 10/05/2018
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách, Cán bộ-Công chức-Viên chức
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nông Quốc Tuấn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X