Quyết định 10/2018/QĐ-UBND Bảng giá tính thuế tài nguyên tỉnh Kiên Giang năm 2018

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên GiangSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:10/2018/QĐ-UBNDNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Vũ Hồng
  Ngày ban hành:08/06/2018Hết hiệu lực: 27/04/2019
  Áp dụng: 18/06/2018Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH KIÊN GIANG
  -------

  Số: 10/2018/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Kiên Giang, ngày 08 tháng 6 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2018

  ---------

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009;

  Căn cứ Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên;

  Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

  Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

  Căn cứ Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên;

  Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn về thuế tài nguyên;

  Căn cứ Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính Quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 112/TTr-STC ngày 02 tháng 5 năm 2018.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

  1. Đối tượng áp dụng.

  a) Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và cơ quan thuế các cấp.

  b) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thuế tài nguyên.

  2. Phạm vi điều chỉnh.

  Quyết định này quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau được áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2018.

  Điều 2. Quy định cụ thể

  1. Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau, giá cụ thể từng loại được quy định tại 03 phụ lục kèm theo Quyết định này như sau:

  a) Giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại (phụ lục I);

  b) Giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm từ rừng tự nhiên (phụ lục II);

  c) Giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên (phụ lục III).

  2. Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên

   a) Các trường hợp điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên:

   - Giá tài nguyên phổ biến trên thị trường biến động tăng từ 20% trở lên hoặc giảm từ 20% trở lên so với mức giá quy định trong Bảng giá tính thuế tài nguyên tại Quyết định này;

   - Phát sinh loại tài nguyên mới chưa được quy định trong Bảng giá tính thuế tài nguyên tại Quyết định này;

  b) Cơ quan thuế, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thuế tài nguyên có trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu về giá tính thuế tài nguyên có biến động trên thị trường hoặc loại tài nguyên mới phát sinh cho Sở Tài chính để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Bảng giá tính thuế tài nguyên.

  3. Về quy trình, thủ tục và phương pháp tính thuế tài nguyên thực hiện theo quy định tại Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính.

  4. Giá tính thuế tài nguyên tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

  5. Các loại tài nguyên nếu có phát sinh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang mà không có trong Bảng giá tính thuế tài nguyên quy định tại Quyết định này, thì giá tính thuế tài nguyên được tính theo giá thực tế được ghi trên hóa đơn, nhưng không được thấp hơn mức giá tối thiểu trong khung giá tính thuế tài nguyên được quy định tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính.

  6. Các nội dung còn lại chưa quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo quy định hiện hành.

  Điều 3. Xử lý chuyển tiếp

  1. Đối với tài nguyên đã có thông báo nộp thuế của cơ quan thuế thì thực hiện nộp thuế theo Bảng giá tính thuế tài nguyên trước đây.

  2. Đối với tài nguyên chưa có thông báo nộp thuế của cơ quan thuế thì thực hiện nộp thuế theo Bảng giá tính thuế tài nguyên tại Quyết định này.

  Điều 4. Tổ chức thực hiện

  1. Giao cho Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh hướng dẫn, triển khai và kiểm tra thực hiện Quyết định này.

  2. Giao trách nhiệm cho Cục trưởng Cục Thuế tỉnh căn cứ Bảng giá tính thuế tài nguyên ban hành kèm theo Quyết định này để tính thuế tài nguyên cho các tổ chức, cá nhân phải nộp thuế theo quy định.

  Điều 5. Điều khoản thi hành

  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 6 năm 2018 và thay thế Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định đơn giá sản phẩm tài nguyên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang./.

   

   

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
   Phạm Vũ Hồng

   

  PHỤ LỤC I

  BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI
  (Kèm theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

  Đơn vị tính: Đồng

  Mã nhóm, loại tài nguyên

  Tên nhóm, loại tài nguyên

  Đơn vị tính

  Giá tính thuế tài nguyên

  Cấp 1

  Cấp 2

  Cấp 3

  Cấp 4

  Cấp 5

  Cấp 6

   

   

   

  II

   

   

   

   

   

  Khoáng sản không kim loại

   

   

   

  II1

   

   

   

   

  Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình

  m3

  70.000

   

  II2

   

   

   

   

  Đá, sỏi

   

   

   

   

  II201

   

   

   

  Sỏi

   

   

   

   

   

  II20101

   

   

  Sạn trắng

  m3

  432.000

   

   

   

  II20102

   

   

  Các loại cuội, sỏi, sạn khác

  m3

  216.000

   

   

  II202

   

   

   

  Đá xây dựng

   

   

   

   

   

  II20201

   

   

  Đá khối để xẻ (trừ đá hoa trắng, granit và dolomit)

   

   

   

   

   

   

  II2020101

   

  Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt dưới 0,1m2

  m3

  900.000

   

   

   

   

  II2020102

   

  Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,1m2 đến dưới 0,3m2

  m3

  1.800.000

   

   

   

   

  II2020103

   

  Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,3 đến dưới 0,6m2

  m3

  5.400.000

   

   

   

   

  II2020104

   

  Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,6 đến dưới 1m2

  m3

  7.200.000

   

   

   

   

  II2020105

   

  Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 1m2 trở lên

  m3

  9.000.000

   

   

   

  II20202

   

   

  Đá mỹ nghệ (bao gồm tất cả các loại đá làm mỹ nghệ)

   

   

   

   

   

   

  II2020201

   

  Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối dưới 0,4m3

  m3

  900.000

   

   

   

   

  II2020202

   

  Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối đến từ 0,4m3 đến dưới 1m3

  m3

  1.800.000

   

   

   

   

  II2020203

   

  Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối từ 1m3 đến dưới 3m3

  m3

  2.700.000

   

   

   

   

  II2020204

   

  Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối trên 3m3

  m3

  3.600.000

   

   

   

  II20203

   

   

  Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

   

   

   

   

   

   

  II2020301

   

  Đá sau nổ mìn, đa xô bồ (khoáng sản khai thác)

  m3

  90.000

   

   

   

   

  II2020302

   

  Đá hộc (từ 20cm x 30cm trở lên) và đá base (từ 0 - 5cm)

  m3

  99.000

   

   

   

   

  II2020303

   

  Đá cấp phối (hỗn hợp dưới 20cm x 30cm)

  m3

  180.000

   

   

   

   

  II2020304

   

  Đá dăm (1cm x 1cm đến 2cm x 4cm)

  m3

  216.000

   

   

   

   

  II2020305

   

  Đá lôca

  m3

  180.000

   

   

   

   

  II2020306

   

  Đá chẻ, đá bazan dạng cột

  m3

  360.000

   

  II3

   

   

   

   

  Đá nung vôi và sản xuất xi măng

   

   

   

   

  II301

   

   

   

  Đá vôi sản xuất vôi công nghiệp (khoáng sản khai thác)

  m3

  207.000

   

   

  II302

   

   

   

  Đá sản xuất xi măng

   

   

   

   

   

  II30201

   

   

  Đá vôi sản xuất xi măng (khoáng sản khai thác)

  m3

  135.000

   

   

   

  II30202

   

   

  Đá sét sản xuất xi măng, (khoáng sản khai thác)

  m3

  81.000

   

  II5

   

   

   

   

  Cát

   

   

   

   

  II501

   

   

   

  Cát san lấp (bao gồm cả cát nhiễm mặn)

  m3

  72.000

   

   

  II502

   

   

   

  Cát xây dựng

   

   

   

   

   

  II50201

   

   

  Cát đen dùng trong xây dựng

  m3

  90.000

   

   

  II503

   

   

   

  Cát vàng sản xuất công nghiệp (khoáng sản khai thác)

   

   

   

   

   

  II50301

   

   

  Cát nhân tạo 0 - 2,2mm

  m3

  135.000

   

   

   

  II50302

   

   

  Cát nhân tạo 2,2mm - 3,5mm

  m3

  135.000

   

  II7

   

   

   

   

  Đất làm gạch (sét làm gạch, ngói)

  m3

  153.000

   

  II8

   

   

   

   

  Đá Granite

   

   

   

   

  II804

   

   

   

  Đá Granite màu khác

  m3

  3.600.000

   

  II19

   

   

   

   

  Than bùn

  Tấn

  360.000

   

  PHỤ LỤC II

  BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM TỪ RỪNG TỰ NHIÊN
  (Kèm theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

  Đơn vị tính: Đồng

  Mã nhóm, loại tài nguyên

  Tên nhóm, loại tài nguyên

  Đơn vị tính

  Giá tính thuế tài nguyên

  Cấp 1

  Cấp 2

  Cấp 3

  Cấp 4

  Cấp 5

  Cấp 6

   

   

  III

   

   

   

   

   

  Sản phẩm của rừng tự nhiên

   

   

   

  III2

   

   

   

   

  Gỗ nhóm II

   

   

   

   

  III205

   

   

   

  Kiền kiền

   

   

   

   

   

  III20501

   

   

  D<>

  m3

  5.000.000

   

   

   

  III20502

   

   

  25cm ≤ D < 50="">

  m3

  8.000.000

   

  III3

   

   

   

   

  Gỗ nhóm III

   

   

   

   

  III308

   

   

   

  Giỗi

   

   

   

   

   

  III30801

   

   

  D<>

  m3

  8.000.000

   

   

   

  III30802

   

   

  25cm ≤ D < 50="">

  m3

  12.000000

   

  III4

   

   

   

   

  Gỗ nhóm IV

   

   

   

   

  III401

   

   

   

  Bô bô

   

   

   

   

   

  III40101

   

   

  Chiều dài < 2="">

  m3

  1.800.000

   

   

   

  III40102

   

   

  Chiều dài ≥ 2 m

  m3

  3.200.000

   

  III5

   

   

   

   

  Gỗ nhóm V, VI, VII, VIII và các loại gỗ khác

   

   

   

   

  III501

   

   

   

  Gỗ nhóm V

   

   

   

   

   

  III50102

   

   

  Chò xót

  m3

  2.500.000

   

   

  III502

   

   

   

  Gỗ nhóm VI

   

   

   

   

   

  III50212

   

   

  Các loại khác

   

   

   

   

   

   

  III5021201

   

  D< 25="">

  m3

   1.200.000

   

   

   

   

  III5021202

   

  25cm ≤ D < 50="">

  m3

  2.300.000

   

   

   

   

  III5021203

   

  D ≥ 50 cm

  m3

   4.500.000

   

  III6

   

   

   

   

  Cành, ngọn, gốc, rễ

   

   

   

   

  III601

   

   

   

  Cành, ngọn

  m3

  Bằng 27% giá bán gỗ tương ứng

   

   

  III602

   

   

   

  Gốc, rễ

  m3

  Bằng 45% giá bán gỗ tương ứng

   

  III7

   

   

   

   

  Củi

  Ste

   630.000

   

  PHỤ LỤC III

  BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI NƯỚC THIÊN NHIÊN
  (Kèm theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

   Đơn vị tính: Đồng

  Mã nhóm, loại tài nguyên

  Tên nhóm, loại tài nguyên

  Đơn vị tính

  Giá tính thuế tài nguyên

  Cấp 1

  Cấp 2

  Cấp 3

  Cấp 4

  Cấp 5

  Cấp 6

   

   

   

  V

   

   

   

   

   

  Nước thiên nhiên

   

   

   

  V1

   

   

   

   

  Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp.

   

   

   

   

  V102

   

   

   

  Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp

   

   

   

   

   

  V10201

   

   

  Nước thiên nhiên khai thác tinh lọc đóng chai, đóng hộp

  m3

  270.000

   

  V2

   

   

   

   

  Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất kinh doanh nước sạch

   

   

   

   

  V201

   

   

   

  Nước mặt

  m3

  5.000

   

   

  V202

   

   

   

  Nước dưới đất (nước ngầm)

  m3

  8.000

   

  V3

   

   

   

   

  Nước thiên nhiên dùng cho mục đích khác

   

   

   

   

  V301

   

   

   

  Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất rượu, bia, nước giải khát, nước đá

  m3

  90.000

   

   

  V302

   

   

   

  Nước thiên nhiên dùng cho khai khoáng

  m3

  45.000

   

   

  V303

   

   

   

  Nước thiên nhiên dùng cho mục đích khác (làm mát, vệ sinh công nghiệp, xây dựng, dùng cho sản xuất, chế biến thủy sản, hải sản, nông sản…)

  m3

  6.000

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới