hieuluat

Quyết định 3499/QĐ-BNN-PCTT công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng chống thiên tai

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 3499/QĐ-BNN-PCTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hoàng Hiệp
  Ngày ban hành: 11/09/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 11/09/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường
 • BỘ NÔNG NGHIỆP

  VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN

  ----------------

  Số: 3499/QĐ-BNN-PCTT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -----------------

  Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành
  lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý

  của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  ----------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

   

  Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai và Chánh Văn phòng Bộ,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có danh mục cụ thể kèm theo).

  Các thủ tục hành chính được công bố theo Quyết định này được ban hành tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Thủ trưởng các Tổng cục, cục, vụ, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Bộ trưởng (để b/c);

  - TTr Hà Công Tuấn;

  - Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);

  - Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC);

  Vụ Pháp chế;

  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  - Cổng thông tin điện tử của Bộ;

  - Lưu VT, PCTT (85b).

   

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

  Nguyễn Hoàng Hiệp

   

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 3499/QĐ-BNN-PCTT ngày 11 tháng 9 năm 2019
  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

   

  PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

   

  STT

  Tên thủ tục hành chính

  Lĩnh

  vực

  Cơ quan

  thực hiện

   

  Thủ tục hành chính cấp xã

   

   

  1

  Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

  Phòng, chống thiên tai

  Ủy ban

  nhân dân cấp xã

  2

  Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

  Phòng, chống thiên tai

  Ủy ban

  nhân dân cấp xã

  3

  Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

  Phòng, chống thiên tai

  Ủy ban

  nhân dân cấp xã

   
   

  PHẦN II - NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN:

  I. Tên thủ tục hành chính: Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

  1. Trình tự thực hiện

  Bước 1: Các hộ chăn nuôi tập trung kê khai trong thời gian 15 ngày kể từ khi bắt đầu chăn nuôi và gửi bản đăng ký kê khai đến UBND cấp xã.

  Các hộ nuôi trồng thủy sản kê khai khi thực hiện nuôi trồng thủy sản và bản gửi đăng ký kê khai đến UBND cấp xã.

  Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản kê khai, UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận kê khai đối với các hộ chăn nuôi tập trung. Đối với các hộ nuôi trồng thủy sản thực hiện kê khai, UBND xã xác nhận ngay khi thực hiện nuôi trồng.

  2. Cách thức thực hiện

  Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Không quy định

  3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ gồm:

  - Bản kê khai số lượng chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng thủy sản) ban đầu theo mẫu số 6 phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP.

  b) Số lượng: không quy định

  4. Thời hạn giải quyết:

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản kê khai.

  5. Đối tượng thực hiện TTHC: Hộ chăn nuôi tập trung, hộ nuôi trồng thủy sản.

  6. Cơ quan giải quyết TTHC: UBND cấp xã.

  7. Kết quả thực hiện TTHC: UBND cấp xã xác nhận vào bản kê khai.

  8. Phí, lệ phí: Không

  9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Bản kê khai số lượng chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng thủy sản) ban đầu theo mẫu số 6 phụ lục I kèm theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP.

  10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không

  11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

  Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

  II. Tên thủ tục hành chính: Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

  1. Trình tự thực hiện

  Bước 1: Khi bị thiệt hại, các hộ sản xuất phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn, tiến hành thống kê, đánh giá thiệt hại, hoàn thiện hồ sơ gửi trực tiếp lên Ủy ban nhân dân cấp xã.

  Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập hội đồng kiểm tra để lập biên bản kiểm tra, xác minh mức độ thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ cụ thể của từng hộ sản xuất; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và có ý kiến trả lời bằng văn bản hoặc thông báo kết quả giải quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

  Bước 3: Căn cứ báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm định và quyết định hỗ trợ theo thẩm quyền hoặc tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và có ý kiến trả lời bằng văn bản hoặc thông báo kết quả giải quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

  Bước 4: Căn cứ báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và bố trí ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để đáp ứng kịp thời nhu cầu hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh theo quy định chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và có ý kiến trả lời bằng văn bản hoặc thông báo kết quả giải quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

  2. Cách thức thực hiện

  Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp.

  3. Thành phần, số lượng hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ gồm:

  - Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh theo mẫu số 1, 2, 3, 4, 5 Phụ lục I Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ.

  - Bản kê khai số lượng chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng thủy sản) ban đầu theo mẫu số 6 Phụ lục I Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch (nếu có).

  - Bảng thống kê thiệt hại do dịch bệnh có xác nhận của thôn, bản, khu dân cư.

  - Bảng tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh (Mẫu số 1, 2, 3, 4, 5, 6) phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP (đối với cấp huyện, cấp xã)

  b) Số lượng: Không quy định.

  4. Thời hạn giải quyết:

  Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân các cấp nhận được hồ sơ hợp lệ.

  5. Đối tượng thực hiện TTHC: Các hộ sản xuất bị thiệt hại do dịch bệnh

  6. Cơ quan giải quyết TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.

  7. Kết quả thực hiện TTHC:

  Văn bản trả lời hoặc thông báo kết quả giải quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng.

  8. Phí, lệ phí: Không.

  9. Tên mẫu đơn, tờ khai:

  - Mẫu số 1, 2, 3, 4, 5, 6 Phụ lục I Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ.

  - Bảng tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh (Mẫu số 1, 2, 3, 4, 5, 6) phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP (đối với cấp huyện, cấp xã)

  10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

  - Sản xuất không trái với quy hoạch, kế hoạch và hướng dẫn sản xuất nông nghiệp của chính quyền địa phương.

  - Có đăng ký kê khai ban đầu được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đối với chăn nuôi tập trung (trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã) và nuôi trồng thủy sản hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch (nếu có).

  - Thiệt hại xảy ra khi đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dịch bệnh theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương.

  - Thời điểm xảy ra thiệt hại: Trong khoảng thời gian từ khi công bố dịch đến khi công bố hết dịch. Trường hợp đặc biệt, ngay từ khi phát sinh ổ dịch đầu tiên (chưa đủ điều kiện công bố dịch) cần phải tiêu hủy gia súc, gia cầm theo yêu cầu của công tác phòng, chống dịch để hạn chế dịch lây lan thì thời điểm xảy ra thiệt hại là khoảng thời gian từ khi phát sinh ổ dịch đến khi kết thúc ổ dịch.

  11. Căn cứ pháp lý của TTHC

  Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

  III. Tên thủ tục hành chính: Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

  1. Trình tự thực hiện

  Bước 1: Khi bị thiệt hại, các hộ sản xuất phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn, tiến hành thống kê, đánh giá thiệt hại, hoàn thiện hồ sơ gửi trực tiếp lên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã.

  Bước 2: Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã và Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện.

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập hội đồng kiểm tra với sự tham gia, phối hợp của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã để kiểm tra, xác nhận thiệt hại; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và có ý kiến trả lời bằng văn bản hoặc thông báo kết quả giải quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

  Bước 3: Căn cứ báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp với Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện tổ chức thẩm định và quyết định hỗ trợ theo thẩm quyền hoặc tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và có ý kiến trả lời bằng văn bản hoặc thông báo kết quả giải quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

  Bước 4: Căn cứ báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và bố trí ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để đáp ứng kịp thời nhu cầu hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai theo quy định chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và có ý kiến trả lời bằng văn bản hoặc thông báo kết quả giải quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

  Bước 5: Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai để phục vụ công tác chỉ đạo.

  2. Cách thức thực hiện

  Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp.

  3. Thành phần, số lượng hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ gồm:

  - Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại do thiên tai theo Mẫu số 1, 2, 3, 4, 5 Phụ lục I Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ.

  - Bản kê khai số lượng chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng thủy sản) ban đầu theo mẫu số 6 Phụ lục I Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ.

  - Bảng thống kê thiệt hại do thiên tai có xác nhận của thôn, bản, khu dân cư.

  - Bảng tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh (Mẫu số 1, 2, 3, 4, 5, 6) phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP (đối với cấp huyện, cấp xã)

  b) Số lượng: Không quy định.

  4. Thời hạn giải quyết

  Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân các cấp nhận được hồ sơ hợp lệ.

  5. Đối tượng thực hiện TTHC: Các hộ sản xuất bị thiệt hại do thiên tai.

  6. Cơ quan giải quyết TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.

  7. Kết quả thực hiện TTHC:

  Văn bản trả lời hoặc thông báo kết quả giải quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng.

  8. Phí, lệ phí: Không.

  9. Tên mẫu đơn, tờ khai:

  - Mẫu số 1, 2, 3, 4, 5, 6 Phụ lục I Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ.

  - Bảng tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh (Mẫu số 1, 2, 3, 4, 5, 6) phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP (đối với cấp huyện, cấp xã)

  10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

  - Sản xuất không trái với quy hoạch, kế hoạch và hướng dẫn sản xuất nông nghiệp của chính quyền địa phương.

  - Có đăng ký kê khai ban đầu được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đối với chăn nuôi tập trung (trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã) và nuôi trồng thủy sản hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch (nếu có).

  - Thiệt hại xảy ra khi đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương.

  - Thời điểm xảy ra thiệt hại: Trong thời gian xảy ra thiên tai trên địa bàn được Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn địa phương xác nhận.

  11. Căn cứ pháp lý của TTHC

  Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

   

   

  Phụ lục I

   

  Mẫu số 1

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập Tự do - Hạnh phúc

  -----------------

   

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ

  Hỗ trợ thiệt hại đối với cây trồng do thiên tai (hoặc dịch bệnh)

   

  Kính gửi: - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu

  nạn xã, phường... (đối với thiên tai);

  - Ủy ban nhân dân xã, phường...........(đối với dịch bệnh).

   

  Tôi tên là: .......................................................................................................................

  Địa chỉ:............................................................................................................................

  Kê khai diện tích cây trồng bị thiệt hại do thiên tai/dịch bệnh như sau:

  Đợt thiên tai/dịch bệnh: ...................................................................................................

  1. Đối tượng:...................................................................................................................

  Thời điểm gieo, trồng: .....................................................................................................

  Diện tích thiệt hại: ......................................................... ha.

  Vị trí đất gieo, trồng: .......................................................................................................

  Thiệt hại từ 30 - 70% là: ................................................. ha

  Thiệt hại trên 70% là:...................................................... ha

  2. Đối tượng:...................................................................................................................

  Thời điểm gieo, trồng: .....................................................................................................

  Diện tích thiệt hại: ......................................................... ha.

  Vị trí đất gieo, trồng: .......................................................................................................

  Thiệt hại từ 30 - 70% là: ................................................. ha

  Thiệt hại trên 70% là:...................................................... ha

  Đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã (phường)….... (hoặc Ủy ban nhân dân xã (phường)…….) xem xét, hỗ trợ thiệt hại nêu trên của………………………………

  Tôi xin cam kết nội dung theo bảng kê này là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

   

  XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN

  THÔN/BẢN/KHU DÂN CƯ

  (Ký, ghi rõ họ và tên)

   

   

   

  ……….., ngày …….. tháng …….năm………

  Người làm đơn

  (Ký, ghi rõ họ và tên)

   

   

   

   

   

   

   

  Mẫu số 2

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập Tự do - Hạnh phúc

  ----------------

   

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ

  Hỗ trợ thiệt hại sản xuất lâm nghiệp do thiên tai (hoặc dịch bệnh)

   

  Kính gửi: - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu

  nạn xã, phường... (đối với thiên tai);

  - Ủy ban nhân dân xã, phường................ (đối với dịch bệnh).

   

  Tôi tên là: .......................................................................................................................

  Địa chỉ:.....................................................................................................................

  Kê khai diện tích bị thiệt hại do thiên tai (hoặc dịch bệnh) trong sản xuất lâm nghiệp như sau:

  Đợt thiên tai (hoặc dịch bệnh): ........................................................................................

  1. Đối với diện tích cây rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm nghiệp, vườn giống, rừng giống bị thiệt hại:

  a) Đối với diện tích cây rừng:

  Đối tượng trồng: .............................. Tuổi rừng:……………………………

  Thời điểm trồng: ..................................................

  Diện tích thiệt hại: ................................... ha.

  Vị trí trồng rừng: ..................................................

  Thiệt hại từ 30 - 70% là: ........................... ha

  Thiệt hại trên 70% là:................................ ha

  b) Đối với các loài cây lâm sản ngoài gỗ:

  Vị trí: .............................................................................................................................

  Thời điểm trồng: .............................................................................................................

  Loài cây:.........................................................................................................................

  Số lượng thiệt hại:................................................ ha

  Thiệt hại từ 30 - 70% là: ........................................ ha

  Thiệt hại trên 70% là:............................................. ha

  c) Đối với vườn giống:

  Thời điểm xây dựng: ......................................................................................................

  Diện tích thiệt hại: ................................... ha.

  Vị trí: ...............................................................................................................................

  Thiệt hại từ 30 - 70% là: ..................................... ha

  Thiệt hại trên 70% là:.......................................... ha

  d) Đối với rừng giống:

  Thời điểm xây dựng: .......................................................................................................

  Loại rừng giống: ..............................................................................................................

  Diện tích thiệt hại:.............................................. ha

  Vị trí: ........................................................................................

  Thiệt hại từ 30 - 70% là: ..................................... ha

  Thiệt hại trên 70% là:.......................................... ha

  2. Đối với cây giống được ươm trong giai đoạn vườn ươm:

  Vị trí:................................................................................................................................

  Thời điểm trồng: ..............................................................................................................

  Loài cây:..........................................................................................................................

  Diện tích thiệt hại: ......................................... ha

  Thiệt hại từ 30 - 70% là: ................................ ha

  Thiệt hại trên 70% là:..................................... ha

  3. Đối với trồng cây phân tán:

  Vị trí: ...............................................................................................................................

  Loài cây:..........................................................................................................................

  Số lượng thiệt hại:.................................... cây

  Hồ sơ lưu gồm có:...........................................................................................................

  ……………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………

  Đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã (phường) ………..(hoặc Ủy ban nhân dân xã (phường)……...) xem xét, hỗ trợ thiệt hại nêu trên của    ……………

  Tôi xin cam kết nội dung theo bảng kê này là đúng sự thật và chịu hoàn, toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

   

  XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN

  THÔN/BẢN/KHU DÂN CƯ

  (Ký, ghi rõ họ và tên)

   

  …….., ngày …….. tháng ……. năm 20……

  Người làm đơn

  (Ký, ghi rõ họ và tên)

   

  Mẫu số 3

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập Tự do - Hạnh phúc

  -------------

   

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ

  Hỗ trợ thiệt hại nuôi trồng thủy sản do thiên tai (hoặc dịch bệnh)

   

  Kính gửi: - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu

  nạn xã, phường... (đối với thiên tai);

  - Ủy ban nhân dân xã, phường................ (đối với dịch bệnh).

   

  Tôi tên là: ......................................................................................................................

  Địa chỉ:.....................................................................................................................

  Kê khai diện tích nuôi trồng thủy sản và diện tích bị thiệt hại do thiên tai (hoặc dịch bệnh) như sau:

  Đợt thiên tai (hoặc dịch bệnh): .......................................................................................

  Loài thủy sản nuôi: ...................................................................................................

  Tổng diện tích mặt nước nuôi thủy sản:......................................... ha.

  Vị trí khu vực nuôi:.........................................................................................................

  Thời điểm thả giống:......................................................................................................

  Số lượng giống thả nuôi:............................. con, nguồn gốc: ...................................

  Hồ sơ lưu về giống gồm có:...........................................................................................

  Hình thức nuôi: ..............................................................................................................

  Thiệt hại từ 30 - 70% là: .................... ha hoặc.................................................. m3lồng.

  Thiệt hại trên 70% là: ......................... ha hoặc............................................... m3lồng.

  Đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã (phường)……..(hoặc Ủy ban nhân dân xã (phường)…….) xem xét, hỗ trợ thiệt hại nêu trên của…………………..

  Tôi xin cam kết nội dung theo bảng kê này là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

   

  XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN

  THÔN/BẢN/KHU DÂN CƯ

  (Ký, ghi rõ họ và tên)

   

  …….., ngày …….. tháng ……. năm 20….

  Người làm đơn

  (Ký, ghi rõ họ và tên)

   

  Mẫu số 4

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập Tự do - Hạnh phúc

  ------------------------

   

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ

  Hỗ trợ thiệt hại chăn nuôi do thiên tai (hoặc dịch bệnh)

   

  Kính gửi: - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu

  nạn xã, phường... (đối với thiên tai);

  - Ủy ban nhân dân xã, phường................ (đối với dịch bệnh).

   

  Tôi tên là: ......................................................................................................................

  Địa chỉ:...........................................................................................................................

  Kê khai số lượng gia súc, gia cầm bị thiệt hại do thiên tai (hoặc dịch bệnh) như sau:

  Đợt thiên tai (hoặc dịch bệnh): ........................................................................................

  1. Đối tượng nuôi 1: ............................. Tuổi vật nuôi: ....................................................

  Số lượng : ............................ con.

  2. Đối tượng nuôi 2: ............................. Tuổi vật nuôi: ....................................................

  Số lượng : ............................ con.

  3. Đối tượng nuôi 3: ............................. Tuổi vật nuôi: ....................................................

  Số lượng : ............................ con.

  Hồ sơ lưu gồm có:.............................................................................................................

  …………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………….

  Đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã (phường)……..(hoặc Ủy ban nhân dân xã (phường)……..) xem xét, hỗ trợ thiệt hại nêu trên của ………………….

  Tôi xin cam kết nội dung theo bảng kê này là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

   

  XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN

  THÔN/BẢN/KHU DÂN CƯ

  (Ký, ghi rõ họ và tên)

   

  …….., ngày …….. tháng ……. năm 20….

  Người làm đơn

  (Ký, ghi rõ họ và tên)

   

   

   

  Mẫu số 5

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập Tự do - Hạnh phúc

  ----------------

   

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ

  Hỗ trợ sản xuất muối thiệt hại do thiên tai

   

  Kính gửi: - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã, phường...

   

  Tôi tên là: .....................................................................................................................

  Địa chỉ:.........................................................................................................................

  Kê khai diện tích sản xuất muối bị thiệt hại do thiên tai như sau:

  Đợt thiên tai: ................................................................................................................

  Diện tích bị thiệt hại:...................................................................... ha

  Vị trí sản xuất muối:..........................................................................................

  Thời điểm bắt đầu sản xuất: ..........................................................................................

  Diện tích thiệt hại: ................................................................... ha

  Thiệt hại từ 30 - 70% là: .......................................................... ha

  Thiệt hại trên 70% là:............................................................... ha

  Hồ sơ lưu gồm có:............................................................................................................

  ……………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………..

  Đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã (phường)…….xem xét, hỗ trợ thiệt hại nêu trên của ..............................

  Tôi xin cam kết nội dung theo bảng kê này là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

   

  XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN

  THÔN/BẢN/KHU DÂN CƯ

  (Ký, ghi rõ họ và tên)

  …….., ngày …….. tháng ……. năm 20…

  Người làm đơn

  (Ký, ghi rõ họ và tên)

   

   

   

  Mẫu số 6

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập Tự do - Hạnh phúc

  -----------------

   

  BẢN KÊ KHAI

  Số lượng chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng thủy sản) ban đầu

   

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường……….

   

  Họ, tên chủ cơ sở: ............................................................................................................

  Địa chỉ liên hệ: ..................................................................................................................

  Số điện thoại.................... , Fax...................... Email (nếu có):............................................

  Đăng ký chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng thủy sản) như sau:

   

  TT

  Đối

  tượng

  nuôi

  Địa

  điểm

  Diện tích nuôi (m2)

  Thời gian bắt đầu nuôi (ngày, tháng) (dự kiến đối với thủy sản)

  Số lượng giống dự

  kiến nuôi/thả (con)

  Thời gian thu

  hoạch/xuất chuồng dự kiến (tháng, năm)

  Sản

  lượng

  dự kiến

  Ghi

  chú

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

  ….

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Những vấn đề khác:

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về các thông tin đã kê khai./.

   

  ………ngày….. tháng ….. năm ……

  Xác nhận của UBND xã/phường

  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   

   

   

  ………ngày….. tháng ….. năm ……

  CHỦ CƠ SỞ

  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

   

   

  ……………, ngày ……….tháng ……… năm ……..

  Xác nhận của Cơ quan chuyên môn (nếu có)

  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   

   

  Phụ lục II

  Mẫu số 1

  ỦY BAN NHÂN DÂN................

  BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT (HOẶC KẾT QUẢ THỰC HIỆN) HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG

  (Từ ngày........tháng...năm.... đến ngày....tháng .. .năm.......... )

   

  STT

  Địa

  phương

  (tỉnh,

  huyện, xã)

  TỔNG HỢP THIỆT HẠI

  KINH PHÍ HỖ TRỢ

  Tổng

  giá trị thiệt hại (tr.đ)

  DIỆN TÍCH THIỆT HẠI HƠN 70%

  DIỆN TÍCH THIỆT HẠI TỪ 30% - 70%

  Tổng

  NSNN hỗ trợ (tr.đ)

  Trong đó

  Lúa

  thuần

  (ha)

  Mạ

  lúa

  thuần

  (ha)

  Lúa

  lai

  (ha)

  Mạ lúa lai (ha)

  Ngô

  rau

  màu

  (ha)

  Cây

  công

  nghiệp

  (ha)

  Cây

  ăn

  quả

  lâu

  năm

  (ha)

  Lúa

  thuần

  (ha)

  Mạ

  lúa

  thuần

  (ha)

  Lúa

  lai

  (ha)

  Mạ

  lúa

  lai

  (ha)

  Ngô

  rau

  màu

  (ha)

  Cây

  công

  nghiệp

  (ha)

  Cây

  ăn

  quả

  lâu

  năm

  (ha)

  NS TW

  hỗ

  trợ

  (tr.đ)

  NSĐP

  đảm

  bảo

  (tr.đ)

  Hỗ trợ

  bằng

  hiện

  vật từ NSTW quy ra tiền

  Hỗ trợ

  bằng

  hiện

  vật từ NSĐP quy ra tiền

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

   

  TỔNG

  SỐ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  ...........

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  ...........

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  ...........

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  THEO ĐỊA PHƯƠNG)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú: UBND cấp huyện, xã sử dụng mẫu bảng nêu trên để tổng hợp đề xuất và báo cáo kết quả thực hiện với UBND cấp trên; UBND cấp tỉnh sử dụng để báo cáo kết quả thực hiện với các bộ ngành trung ương.

  ………...ngày …… tháng …… năm ……

  Chủ tịch UBND……………

  (Ký tên đóng dấu)

   

   

  Mẫu số 2

  ỦY BAN NHÂN DÂN…………..

  BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT (HOẶC KẾT QUẢ THỰC HIỆN) HỖ TRỢ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP

  ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH

  (Từ ngày……tháng ….. năm………… đến ngày.........tháng.......năm.............................. )

   

  STT

  Địa

  phương

  (tỉnh, huyện,

  xã)

  TỔNG HỢP THIỆT HẠI

  KINH PHÍ HỖ TRỢ

  Tổng

  giá trị thiệt hại (tr.đ)

  DIỆN TÍCH THIỆT HẠI HƠN 70%

  DIỆN TÍCH THIỆT HẠI TỪ 30% - 70%

  Tổng

  NSNN hỗ trợ (tr.đ)

  Trong đó

  Diện

  tích

  cây

  rừng

  (ha)

  Diện tích

  cây lâm sản ngoài

  gỗ trồng trên đất lâm nghiệp (ha)

  Diện tích

  vườn

  giống,

  rừng

  giống

  (ha)

  Diện tích cây giống được ươm

  trong giai đoạn vườn ươm (ha)

  Diện

  tích

  cây

  rừng

  (ha)

  Diện tích

  cây lâm sản ngoài

  gỗ trồng trên đất lâm nghiệp (ha)

  Diện tích

  vườn

  giống,

  rừng

  giống(ha)

  Diện tích cây giống được ươm

  trong giai đoạn vườn ươm (ha)

  NSTW hỗ trợ (tr.đ)

  NSĐP

  đảm

  bảo

  (tr.đ)

  Hỗ trợ

  bằng

  hiện vật từ

  NSTW quy ra tiền

  Hỗ trợ

  bằng

  hiện vật từ NSĐP quy ra tiền

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

   

  TỔNG

  SỐ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  ...........

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  ...........

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  ...........

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (CHI TIẾT THEO ĐỊA

  PHƯƠNG)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú: UBND cấp huyện, xã sử dụng mẫu bảng nêu trên để tổng hợp đề xuất và báo cáo kết quả thực hiện với UBND cấp trên; UBND cấp tỉnh sử dụng để báo cáo kết quả thực hiện với các bộ ngành trung ương.

  ………...ngày …… tháng …… năm ……

  Chủ tịch UBND……………

  (Ký tên đóng dấu)

  .

   

  Mẫu số 3

  ỦY BAN NHÂN DÂN...............

  BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT (HOẶC KẾT QUẢ THỰC HIỆN) HỖ TRỢ NUÔI THỦY SẢN
  ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH

  (Từ ngày.........tháng.......năm......đến ngày.........tháng.......năm......)

   

  TT

  Địa

  phuơng

  (tỉnh,

  huyện,

  xã)

  TỔNG HỢP THIỆT HẠI

  KINH PHÍ

  HỖ TRỢ GIỐNG

  Tổng

  giá trị (thiệt hại (tr.đ)

  Thiệt hại hơn 70%

  Thiệt hại từ 30 - 70%

  Tổng

  NS

  NN

  hỗ

  trợ

  (tr.đ)

  NS

  TW

  hỗ

  trợ

  (tr.đ)

  NS

  ĐP

  đảm

  bảo

  (tr.đ)

  Hỗ

  trợ

  bằng

  hiện

  vật từ

  NS TW quy ra tiền (tr.đ)

  Hỗ

  trợ

  bằng

  hiện

  vật từ

  NS

  ĐP

  quy

  ra

  tiền

  (tr.đ)

  Diện

  tích

  nuôi

  tôm

  quảng

  canh

  (ha)

  Diện

  tích

  nuôi

  truyền

  thống

  cá bản địa (ha)

  Diện

  tích

  nuôi

  tôm

  bán

  thâm

  canh,

  thâm

  canh

  (ha)

  Diện

  tích

  nuôi

  tôm

  thẻ

  chân

  trắng

  bán

  thâm

  canh,

  thâm

  canh

  (ha)

  Diện

  tích

  nuôi

  nhuyễn

  thể

  (ha)

  Diện tích nuôi cá tra

  thâm

  canh

  (ha)

  Lồng,

  nuôi

  nuớc

  ngọt

  (100

  m3)

  Diện

  tích

  nuôi

  cá rô phi đơn tính

  thâm

  canh

  (ha)

  Diện

  tích

  nuôi

  nuớc

  lạnh

  thâm

  canh

  (ha)

  Lồng

  nuôi

  trồng

  ngoài

  biển

  (100

  m3)

  Diện

  tích

  nuôi

  trồng

  các

  loại

  thủy,

  hải

  sản

  khác

  (ha)

  Diện

  tích

  nuôi

  tôm

  quảng

  canh

  (ha)

  Diện

  tích

  nuôi

  truyền

  thống,

  bản

  địa

  (ha)

  Diện

  tích

  nuôi

  tôm

  bán

  thâm

  canh,

  thâm

  canh

  (ha)

  Diện

  tích

  nuôi

  tôm

  thẻ

  chân

  trắng

  bán

  thâm

  canh,

  thâm

  canh

  (ha)

  Diện

  tích

  nuôi

  nhuyễn

  thể

  (ha)

  Diện tích nuôi cá tra

  thâm

  canh

  (ha)

  Lồng,

  nuôi

  nuớc

  ngọt

  (100

  m3)

  Diện

  tích

  nuôi

  cá rô phi đơn tính

  thâm

  canh

  (ha)

  Diện

  tích

  nuôi

  nuớc

  lạnh

  thâm

  canh

  (ha)

  Lồng,

  nuôi

  trồng

  ngoài

  biển

  (100

  m3)

  Diện tích nuôi trồng các loại thủy, hải sản khác (ha)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

   

  TỔNG SỐ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  .........

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  ..........

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  ..........

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  THEO ĐỊA

  PHƯƠNG

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                               
   

   

  Ghi chú: UBND cấp huyện, xã sử dụng mẫu bảng nêu trên để tổng hợp đề xuất và báo cáo kết quả thực hiện với UBND cấp trên; UBND cấp tỉnh sử dụng để báo cáo kết quả thực hiện với các bộ ngành trung uơng.

   

   

  ………...ngày …… tháng …… năm ……

  Chủ tịch UBND……………

  (Ký tên đóng dấu)

  Mẫu số 4

  ỦY BAN NHÂN DÂN................

  BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT (HOẶC KẾT QUẢ THỰC HIỆN) HỖ TRỢ CHĂN NUÔI

  ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH

  (Từ ngày.........tháng.......năm......đến ngày.........tháng.......năm......)

   

  STT

  Địa phương

  (tỉnh, huyện, xã)

  TỔNG HỢP THIỆT HẠI

  KINH PHÍ HỖ TRỢ

  Tổng giá trị thiệt hại

  (tr.đ)

  Gia cầm đến 28

  ngày

  tuổi

  (con)

  Gia cầm trên 28

  ngày

  tuổi

  (con)

  Lợn đến 28

  ngày

  tuổi

  (con)

  Lợn trên 28

  ngày

  tuổi

  (con)

  Bê cái

  hướng

  sữa đến 6

  tháng

  tuổi

  (con)

  Bò sữa trên 6

  tháng

  tuổi

  (con)

  Trâu,

  bò thịt, ngựa

  đến 6

  tháng

  tuổi

  (con)

  Trâu,

  bò thịt, ngựa

  trên 6 tháng tuổi (con)

  Hươu, cừu, dê (con)

  Tổng

  NSNN hỗ trợ (tr.đ)

  NSTW hỗ trợ (tr.đ)

  NSĐP

  đảm

  bảo

  (tr.đ)

  Hỗ trợ

  bằng

  hiện vật

  từ

  NSTW quy ra

  tiền

  (tr.đ)

  Hỗ trợ

  bằng hiện

  vật từ NSĐP quy

  ra tiền

  (tr.đ)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

   

  TỔNG SỐ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  ..............

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  ..............

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  ..............

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (CHI TIẾT THEO

  ĐỊA PHƯƠNG)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú: UBND cấp huyện, xã sử dụng mẫu bảng nêu trên để tổng hợp đề xuất và báo cáo kết quả thực hiện với UBND cấp trên; UBND cấp tỉnh sử dụng để báo cáo kết quả thực hiện với các bộ ngành trung ương.

   

  ………...ngày …… tháng …… năm ……

  Chủ tịch UBND……………

  (Ký tên đóng dấu)

  Mẫu số 5

  ỦY BAN NHÂN DÂN................

  BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT (HOẶC KẾT QUẢ THỰC HIỆN)

  HỖ TRỢ SẢN XUẤT MUỐI ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI DỊCH BỆNH

  (Từ ngày.........tháng.......năm......đến ngày.........tháng.......năm......)

   

  STT

  Địa phương (tỉnh, huyện, xã)

  TỔNG HỢP THIỆT HẠI

  KINH PHÍ HỖ TRỢ

  Tổng giá trị thiệt

  hại (tr.đ)

  Diện tích sản xuất muối bị thiệt hại

  trên 70%

  (ha)

  Diện tích sản xuất muối bị thiệt hại từ

  30% - 70%

  (ha)

  Tổng NSNN hỗ

  trợ (tr.đ)

  Trong đó

  NSTW hỗ trợ

  (tr.đ)

  NSĐP đảm bảo

  (tr.đ)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

   

  TỔNG SỐ

   

   

   

   

   

   

  1

  .................................

   

   

   

   

   

   

  2

  .................................

   

   

   

   

   

   

  3

  .................................

   

   

   

   

   

   

   

  (CHI TIẾT THEO ĐỊA

  PHƯƠNG)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú: UBND cấp huyện, xã sử dụng mẫu bảng nêu trên để tổng hợp đề xuất và báo cáo kết quả thực hiện với UBND cấp trên; UBND cấp tỉnh sử dụng để báo cáo kết quả thực hiện với các bộ ngành trung ương.

   

  ………...ngày …… tháng …… năm ……

  Chủ tịch UBND……………

  (Ký tên đóng dấu)

   

   

  Mẫu số 6

  ỦY BAN NHÂN DÂN................

  BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT (HOẶC KẾT QUẢ THỰC HIỆN) HỖ TRỢ
  ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH (ĐẾN THỜI ĐIỂM BÁO CÁO)

  Đơn vị: Triệu đồng

   

  STT

  Địa phương (tỉnh,

  huyện, xã)

  Tổng số tiền hỗ trợ

  Trong đó:

  Giống cây

  trồng

  Lâm nghiệp

  Giống thủy,

  hải sản

  Giống vật nuôi

  Sản xuất muối

  Ghi chú

  Quyết định hỗ trợ kinh phí (Số QĐ

  ngày, tháng, năm)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

   

  TỔNG SỐ

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  ....................

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  ....................

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  ....................

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (CHI TIẾT THEO ĐỊA PHƯƠNG)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú: UBND cấp huyện, xã sử dụng mẫu bảng nêu trên để tổng hợp đề xuất và báo cáo kết quả thực hiện với UBND cấp trên; UBND cấp tỉnh sử dụng để báo cáo kết quả thực hiện với các bộ ngành trung ương.

   

  ………...ngày …… tháng …… năm ……

  Chủ tịch UBND……………

  (Ký tên đóng dấu)

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 14/05/2013 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 15/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Ban hành: 17/02/2017 Hiệu lực: 17/02/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
  Ban hành: 09/01/2017 Hiệu lực: 25/02/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Quyết định 5820/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội
  Ban hành: 18/10/2019 Hiệu lực: 18/10/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 3499/QĐ-BNN-PCTT công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng chống thiên tai

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Số hiệu: 3499/QĐ-BNN-PCTT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 11/09/2019
  Hiệu lực: 11/09/2019
  Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Hoàng Hiệp
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới